Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси

Учени географи от Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН реализират тригодишен проект по Фонд научни изследвания.

Концентрациите на тежки метали в почвите на замърсени заливни речни тераси могат силно да се изменят на малки разстояния, което силно затруднява пространственото им моделиране с обичайните подходи. Обвързването на съдържанията им с морфографията на терена с помощта на съвременни геостатистически методи, използвани в цифровото почвено картографиране, би позволило създаването на прогностичен модел на пространственото им разпределение. В предложеното изследване се предвижда извършване на въздушно заснемане на четири ключови участъка в долините на реките Дунав, Огоста и Лом за създаване на детайлни цифрови модели на терена чрез използване на безпилотен летателен апарат. Те ще бъдат използвани за ГИС-базиран анализ на група от морфометрични параметри на релефа на долинните дъна. Информацията за параметрите и за съдържанията на набор от тежки метали в близо 400 почвени проби ще бъде обработена с помощта на регресионни кригинг техники (англ. Regression-Kriging Techniques) и обобщени линейни модели (GLM), за да се разкрият зависимостите между тях и да се изготвят регресионни модели. С тяхна помощ ще бъде направен опит за моделиране на разпределението на тежките метали в почвите на изследваните участъци.

Като резултат от проекта се очаква да бъдат установени морфометрични параметри, които най-добре описват пространственото изменение на съдържанията на тежките метали в почвите и могат да се използват в различни прогностични модели. Ще бъде направен опит за изготвяне на технология за пространствено моделиране на съдържанието на тежки метали в почвите на заливните речни тераси. Това ще даде възможност за установяване и детайлизиране на обхвата на замърсяванията в речните долини в резултат от минно-добивни и металургични производства и вземане на мерки за минимизиране на здравния риск за местното население.

Ръководител на проекта е доц. д-р Георги Железов, а членове на екипа са доц. д-р Цветан Коцев, проф. д-р Алексей Бендерев, доц. д-р Емилия Черкезова, гл. ас. д-р Велимира Стоянова, гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев, ас. Тодор Любенов, ас. Костадин Николов, Лидия Семерджиева, Звезделина Айдарова, Десислава Христова, Сава Колев

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Кашубски ландшафтен парк, Поморско воеводство, Полша

ггф