Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси

Учени географи от Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН реализират тригодишен проект по Фонд научни изследвания.

Концентрациите на тежки метали в почвите на замърсени заливни речни тераси могат силно да се изменят на малки разстояния, което силно затруднява пространственото им моделиране с обичайните подходи. Обвързването на съдържанията им с морфографията на терена с помощта на съвременни геостатистически методи, използвани в цифровото почвено картографиране, би позволило създаването на прогностичен модел на пространственото им разпределение. В предложеното изследване се предвижда извършване на въздушно заснемане на четири ключови участъка в долините на реките Дунав, Огоста и Лом за създаване на детайлни цифрови модели на терена чрез използване на безпилотен летателен апарат. Те ще бъдат използвани за ГИС-базиран анализ на група от морфометрични параметри на релефа на долинните дъна. Информацията за параметрите и за съдържанията на набор от тежки метали в близо 400 почвени проби ще бъде обработена с помощта на регресионни кригинг техники (англ. Regression-Kriging Techniques) и обобщени линейни модели (GLM), за да се разкрият зависимостите между тях и да се изготвят регресионни модели. С тяхна помощ ще бъде направен опит за моделиране на разпределението на тежките метали в почвите на изследваните участъци.

Като резултат от проекта се очаква да бъдат установени морфометрични параметри, които най-добре описват пространственото изменение на съдържанията на тежките метали в почвите и могат да се използват в различни прогностични модели. Ще бъде направен опит за изготвяне на технология за пространствено моделиране на съдържанието на тежки метали в почвите на заливните речни тераси. Това ще даде възможност за установяване и детайлизиране на обхвата на замърсяванията в речните долини в резултат от минно-добивни и металургични производства и вземане на мерки за минимизиране на здравния риск за местното население.

Ръководител на проекта е доц. д-р Георги Железов, а членове на екипа са доц. д-р Цветан Коцев, проф. д-р Алексей Бендерев, доц. д-р Емилия Черкезова, гл. ас. д-р Велимира Стоянова, гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев, ас. Тодор Любенов, ас. Костадин Николов, Лидия Семерджиева, Звезделина Айдарова, Десислава Христова, Сава Колев

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед от вр. Атон към полуостров Света гора в Гърция