Географи изследват замърсяването на р. Огоста с арсен

Срещата цели да се представят основните насоки около реализирането на проекта „Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси” – (ARSENT), финансиран от Фонд Научни изследвания за периода: 2017-2019 г.
 

В световен мащаб са проведени многобройни полеви и лабораторни изследвания за разкриване мобилизацията на арсена в почви и седименти, но не се откриват данни за взаимодействието между замърсени от минно-добивна дейност почви, грунтови и речни води, получени от дългосрони наблюдения в полеви условия. Изградената мониторингова система в долината на р. Огоста предоставя уникална възможност за изучаване влиянието на речния режим върху мобилизацията и придвижването на арсена от силно замърсени почви към водоносния хоризонт на заливната речна тераса и речното легло. Проектът си поставя две основни цели:
 
1. Разкриване на ролята на повишените нива на речните и грунтови води за мобилизация на арсена в замърсени алувиални наслаги;
 
2. Оценка на приложимостта на метода на максималната ентропия и модела MaxEnt за разкриване на степента и пространственото разпределение на замърсяването на грунтовите води с арсен.
 

Предвижда се доизграждане на системата за мониторинг с инсталиране на всмукателни чаши и почвени влагомери за наблюдение на поведението на арсена в почвата и в зоната на аерация. С помощта на получените данни от мониторинга на водите и на събраната досега информация за редица параметри, характеризиращи условията за миграция на арсена в заливната тераса на р. Огоста, ще бъде направен опит за изготвяне на вероятностен модел на пространственото разпределение на съдържанията на арсен в грунтовите води с прилагане на метода на максималната ентропия.

Вижте видео клипа, който представя работата на географите от Българската академия на науките по проблема за замърсяването с арсен в р. Огоста:

 

Публикувано от dimitar.zhelev

3 Коментара - Географи изследват замърсяването на р. Огоста с арсен

геоеколог (непроверено) September 26, 2017

Отговори
Много интересен и добре изпълнен проект с приложение на множество съвременни научни методи за изследване. Браво на колегите!

човек от Кутловица (непроверено) September 26, 2017

Отговори
Години наред властите мълчат какво точно се случва. С интерес ще присъстваме на срещата.

геоеколог (непроверено) September 26, 2017

Отговори
Властите може би и не знаят, защото до сега не е имало подобни по-задълбочени проучвания

Сподели

Снимка на деня

Поглед над град Щип

ггф