защитени местности

МОСВ обяви две нови защитени местности и една природна забележителност

Цъфнали теснолистни божури в едноименната защитена местност край село Волуяк

Защитена местност „Пода“ заема площ от едва 1 кв. км, но тя е една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа. Представлява малка лагуна, отделена от морето с тясна пясъчна ивица и е обявена за Рамсарски обект – влажна зона с международно значение. В нея може да се наблюдават 265 вида птици.

ггф