Новата защитена местност „Находище на родопски лопен – село Дрангово“

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на Защитена местност „Находище на родопски лопен – село Дрангово“. Новата защитена територия се намира в землището на село Дрангово, община Кирково, област Кърджали и е с обща площ от 80,818 дка.

Защитена местност „Находище на родопски лопен – село Дрангово“ е обявена по предложение на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с цел опазване на растителния вид Родопски лопен (Verbascum spathulisepalum).

Родопският лопен е един от най-редките видове растения в българската флора, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България с категория „Застрашен”. Видът е балкански ендемит, както и локален ендемит за Източни Родопи, с ограничено разпространениe в България и Гърция.

В границите на защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на екземпляри от растителния вид Родопски лопен и неговото местообитание, като например: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство с изключение с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи инфраструктурни обекти; внасяне на неместни видове; търсене, проучване и добив на подземни богатства.

Предстои обнародване на заповедта в Държавен вестник. Защитената местност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии.

Обявяването на Защитена местност „Находище на Родопски лопен – с. Дрангово” ще допринесе за опазване и на други консервационно значими растителни видове, сред които са българските ендемити Родопска етионема (Aethionema rhodopaeum), Фетлерово плюскавиче (Silene fetlerii) и Яласова мащерка (Thymus jalasianus) и балканският ендемит Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis), чиято защита е пряко свързана с опазването на тяхното реликтно местообитание.

Текст: МОСВ

Снимки: Стоян Стоянов

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф