Уникални местообитания станаха защитени територии

През март бяха обявени две нови защитени местности и една природна забележителност в България.

Средното поречие на река Негованка в Предбалкана на площ над 50 ha се опазват карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета. Тук се намират находища на застрашените видове, вписани в Червената книга на България – елвезиево и снежно кокиче. От животинските видове се опазват черен щъркел, обикновен мишелов, бухал, гарван гробар, видра, европейска дива котка и др. Защитената местност се намира в землищата на селата Емен и Ново село, община Велико Търново. На няколко километра по на север е разположена природната забележителност „Каньона на река Негованка“, в която се опазват пещера и красивия пролом на реката.

В защитената местност „Серапионова пещера“ в землището на село Лютиброд, община Мездра, се опазват местообитанията на видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, голям нощник, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, а също така и видове безгръбначни животни, сред които и насекомото Beskovia bulgarica. Името на вида е дадено в чест на България, а на рода – на зоолога Владимир Бешков.

Край село Челопек, община Враца, се намира новообявената природна забележителност „Пещера Дедова дупка“. В тази 28-местрова пропастна пещера има ценни калцитни образувания – сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5 – 12 cm, скална гъба и езеро. Площта ѝ е 1,5 ha.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Плажът и залива Магенс на о-в Сейнт Томас са сред най-красивите в света, според класация на NG, Американски Виржински острови

ггф