Нова книга на БДЗП ще помага за по-доброто планиране на дейности и проекти, за да опазим природата

Този наръчник е разработен, за да предложи насоки за добро планиране на човешките дейности така, че прилагайки законодателството и най-добрите практики, да се постигнат целите от Аичи за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на регионите. С него целим да надградим вече известните насоки за опазване на природата и устойчиво развитие. Затова разглеждаме аспекти, които досега не са били достатъчно подробно и пълно представяни у нас или явно се явяват проблематични в процеса на вземане на решение за одобряване на дадени инвестиционни проекти или дейности – оценка на кумулативните въздействия, анализ и оценка на алтернативни и разработване на смекчаващи мерки по отношение конкретно на биоразнообразието.
 
 
Насоките в наръчника следват насоките на Европейската комисия за прилагане на природозащитното законодателство, включват добри примери и насоки от тематични наръчници от Европа и Канада. Изборът на добри практики и насоки се основават и на 20-годишен опит на екипа на БДЗП в прилагането на законодателството по екологична оценка (ЕО), оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) в България.
 
 
Наръчникът ще бъде представен за пръв път на 21 май 2015 в град Каварна и на 22 май 2015 г. в София. От 22 май електронна версия на книгата ще бъде достъпна и на интернет страницата на БДЗП за ползване от всички.
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Пристанище Алтона в Хамбург