Нова географска книга „Карст и карстови ландшафти”

Идеята да се съберат избраните трудове има своята предистория, свързана с продължителните теренни и лабораторни изследвания на проф. Велчев, както и с факта, че той дълги години чете специализирана дисциплина „Карстови ландшафти” в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 
 
 
 
Силата на автора е в неговия многогодишен опит в теренното проучване на ландшафтите у нас. Участва в многобройни теми, проекти и експедиции, в резултат на което се появява серия от публикации в областта на карста, карстовите процеси и карстовите ландшафти. Професорът винаги работи в колектив с колеги и студенти и споделя опит и мнение по въпросите на карстовите ландшафти. Провежда многобройни учебни и научни практики в територии с преобладаващи ландшафти на карбонатна основа. Затова и в сборника от избраните трудове присъстват като съавтори редица негови колеги и студенти. Важен фактор за възникналия интерес на автора към карстовите ландшафти са нееднократните срещи и разговори с големия руски карстолог проф. Николай А. Гвоздецкий. 
 
 
Проф. Велчев, като преподавател и като учен, винаги е считал, че изучаването на природата е не само в аудиторията, а предимно на терена по време на научни практики и екскурзии. Той има съществен принос в основаването и функционирането на ландшафтния стационар в гр. Земен – важна научна база на катедрата и факултета. Именно там той прави и задълбочени изследвания сам и в колектив, и е инициатор, научен редактор и съавтор на книгата с монографичен характер „Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар”.
 
 
Проф. Велчев публикува своите наблюдения и резултати от проучвания в различни научни списания, като отделя внимание, от една страна, на карста и карстовите форми (например в Софийската котловина, Южно Краище, Голо бърдо, Земенска планина, Чепън, Мала планина и др.), а от друга, прави обобщени регионални характеристики на ландшафти, развити върху карбонатна основа в Югозападна България. Отделя внимание на ландшафтно-геохимичните и ландшафтно-геофизичните им особености и характеристики по примери от различни райони на страната. Разкрива и антропогенното въздействие върху карстови ландшафти по примера на варовото производство в района на Земенска планина. Проф. Велчев не забравя и мястото на карстовите ландшафти в университетското образование по география.
 
 
Особен интерес представляват част от публикациите, в които проф. А. Велчев разглежда функционалните особености, динамиката, структурата и развитието на карстовите ландшафти в България. Ясно изразен приносен характер имат трудовете „По въпроса за класификацията на карстовите ландшафти в България” и „Относно районирането на карстовите ландшафти в България”.
 
 
Настоящата книга е изключително ценно четиво в областта на карста и карстовите ландшафти, както за студенти и начинаещи изследователи, така и за специалисти в областта на физикогеографските научни проблеми у нас. В нея е отразен дългогодишният труд на проф. Велчев, неговите хипотези и научни приноси в един от важните клонове на физикогеографското познание – ландшафтната карстология. 
 
 
 
 
Считам, че книгата „Карст и карстови ландшафти” ще намери своето достойно място в научната физикогеографска литература у нас.
 
 
 Проф. д-р Румен Пенин
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф