Разходка с изненади 2018

Разходка с изненади 2018

Форматът на състезанието включва 40-минутна разходка в Младежки парк в Русе. По време на разходката учениците са разделени в групи. Всяка група чува една и съща беседа, след което са отведени в сградата на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, където в рамките на 30 мин. държат тест, посветен на географската информация, която са видели и чули по време на обиколката и беседите. Учениците са предварително разпределени в групи и се явят на тест със съответната група, в която са били на обиколка.

ПОЗИЦИЯ 1
За четвърта поредна година провеждаме състезанието „Разходка с изненади“. След Ямбол, Казанлък и Пазарджик, дойде време и Русе да домакинства единственото по рода си географско състезание, в което не е важно какво са ви учили вашите учители, а какви умения имате да запомняте географска информация. Ру̀се е най-големият български град по поречието на р. Дунав. Разположен е на североизточната граница на страната с Румъния – срещу град Гюргево. Градът е административен център на община Русе и област Русе, както и икономически, транспортен, културен и образователен център от регионално и национално значение. Населението на Русе е 145 000 души, което го превръща в петия по големина град в България. Русе отстои на около 300 km от София и на 75 km от румънската столица Букурещ, разположена на р. Дъмбовица. Дунавският град е потенциален стратегически логистичен център на страната и на Югоизточна Европа, като се има предвид географското му положение, утвърдената му роля на важен промишлен център, както и наличието на първия за страната пътен и железопътен мост над р. Дунав – Дунав мост. 


Русе е един от градовете в България, които привличат едновременно както с великолепната си архитектура, така и с богатото си историческо минало. Още преди хилядолетия (от II в. пр.н.е.) на мястото на днешния град е съществувала античната римска крепост Сексагинта Приста, която е изпълнявала роля на укрепление и пристанище по границата на римската държава. Налице са археологически находки, свидетелстващи за съществуването на тракийско селище преди възникването на Сексагинта Приста. След опустошаването на средновековния град Червен, който е бил сред важните средища на Второто българско царство, редом със столицата Търновград, голяма част от жителите на разрушената крепост са мигрирали към разрастващото се селище на територията на днешен Русе. По време на Османското владичество градът продължава да се развива, като се превръща във важен пристанищен търговски център и военно укрепление.


ПОЗИЦИЯ 2
Русе е роден град на редица български възрожденци, радетели на българския дух, революционери и участници в Освобождението. Редом с това обаче той е и един космополитен за времето си, толериращ различни вероизповедания и възприемащ технологични и социални нововъведения европейски град. След Освобождението градът е най-многолюдният, но и най-модерен град в Княжество България, преди новата столица да го надмине по брой на населението. Много от технологичните нововъведения от края на XIX-ти и началото на XX-ти век намират първото си приложение в красивия дунавски град.


Русе често е наричан в България „Малката Виена“ заради многобройните сгради-паметници на културата, в чиято архитектура са застъпени стиловете необарок, модернизъм, неокласицизъм и сецесион. Символи на града са Доходното здание и Паметникът на свободата. Жителите и гостите на Русе имат възможността да се насладят на архитектура, уникална за България. 


ПОЗИЦИЯ 3
Извира от платото Баар в планината Шварцвалд (с надморска височина на изворите 1078 m) в Германия, където две по-малки реки, Бригах и Брег, се сливат на 1,4 km от селището Донауешинген и оттам насам реката се нарича Дунав. Река Дунав минава през 10 държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. Басейнът ѝ заема общо 817 000 кв. км. При вливането си в Черно море тя се разделя на 3 ръкава – Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният – Килийският ръкав, служи за граница между Румъния и Украйна. Средният ръкав – Сулинският, е най-пълноводният и най-дълбокият.


Притоците на Дунав, вливащи се от територията на България, са относително малки. Повечето от тях водят началото си от Предбалкана и Стара планина. Изключение прави най-големият приток Искър, който извира от Рила и пресича Стара планина през Искърския пролом.


ПОЗИЦИЯ 4
Най-ранните достоверни сведения за Дунав се съдържат в съчиненията на древногръцкия историк Херодот (V век пр.н.е.), който пише във втората книга на „История“, че р. Истър (древногръцкото название на Дунав) започва в земята на келтите край град Пирен и пресича Европа по средата. Според него, р. Истър се влива в Евксинския Понт (Черно море) там, където милетските заселници са основали град Истрия. През 105 г. император Траян построява първия каменен мост през Дунав.


Река Дунав винаги е била важна връзка между Западна Европа и Черно море. През III век тя е северна граница на Римската империя (и на латински е наричана Danubius), а крепостите, построени на бреговете ѝ, служат за защита срещу нападенията на готите, хуните и славянските племена. 


Река Дунав започва да се използва като търговска връзка през XVIII век. Мария Тереза, императрицата на Австрия от Хабсбургската династия, сформира звено, което да регулира плаването по реката. През XIX век Дунав се превръща във важна търговска връзка между Западна Европа и страните от Балканския полуостров.

ПОЗИЦИЯ 5
Дунавската равнина е разположена между р. Дунав на север и Предбалкана на юг, на запад се простира до р. Тимок, а на изток до Черно море. Чрез Добруджа на североизток се свързва с Източноевропейската равнина. Тя се простира върху територията на 13 български области. Дунавската равнина заема площ 31 523 km2, което представлява 28,42% от територията на България. Дължината ѝ от р. Тимок на запад до Черно море на изток е около 500 км, а ширината ѝ – от 20-25 km (в западната част) до 120 km2 (в Лудогорието и Добруджа).


Западната Дунавска равнина е най-тясна (посока север-юг), с най-малка средна надморска височина (130 m) и има площ от 7235 km2. Западната част се характеризира с равнинно-хълмист релеф, в който се наблюдават съчетанието на плоски вододели, каньоновидни и асиметрични долини и крайдунавски алувиални низини. Наклонът на Западната Дунавска равнина е в посока североизток и в тази посока са насочени долините на по-големите реки Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит и др. На запад от р. Лом реките са с тесни каньоновидни долини, а на изток от нея, речните долини са широки и асиметрични. 


ПОЗИЦИЯ 6
Средната Дунавска равнина е най-малката по площ (4534 km2) от трите части. Тя има плоскоридов и хълмист релеф, дълбоко разчленен от долините на реките Вит, Осъм и Янтра и техните притоци със средна надморска височина от 138 m. Разпространени са льосовите плата. В западната ѝ част се простира асиметричната долина на р. Вит, а по̀ на изток следват Плевенските височини, Павликенските възвишения и каньоновидните долини на реките Тученица и Чернeлка. Още по̀ на изток се намират широките долини, където текат реките Осъм, Росица и Янтра. Хълмистият характер на релефа се допълва от 14-те базалтови могили между село Драгомирово на север и гр. Сухиндол на юг. Те са образувани по тектонска пукнатина.


Източната част на Дунавската равнина се отличава от останалите части със своя разнообразен платовидно-хълмист релеф и с по-голямата си надморска височина. Площта ѝ е най-голяма от трите области (19753 km2), а средната ѝ надморска височина е 204 m. Поради по-силните издигания на фундамента се е оформила Севернобългарската подутина, оста на която минава по Поповско-Разградските и Самуиловските височини. На север от тях се простират Лудогорското и Добруджанското плато, които са дълбоко просечени от речната мрежа. Приблизително по линията Тутракан-Добрич реките губят оттока си и продължават подземно да текат към р. Дунав. Техните суходолия са най-характерната особеност на релефа на Добруджанското плато. Широкото разпространение на варовиците е предпоставка за развитие на карстов релеф. Поради всичане във варовиковите пластове реките образуват живописни каньони, дълбоки до 100-120 m. По Дунавския и Черноморски бряг са развити големи свлачища. От крайдунавските низини най-големи по площ са Побрежието и Попино-Гарванската. В Побрежието се намира най-голямата в България защитена местност Калимок-Бръшлен".

ПОЗИЦИЯ 6
Край Русе в р. Дунав се влива р. Русенски Лом. В античността рекат в Източната Дунавска равнина е била известна като Тибизис. Дължината ѝ е 50 km, която ѝ отрежда 86-о място сред реките на България. Заедно с дясната съставяща я река Бели Лом дължината на Русенски Лом става 197 km и заема 12-то място по дължина в България. Русенски Лом се явява последната река, вливаща в Дунав на българска територия.


Водите на Русенски Лом се използват главно за напояване. По отвесните скални корнизи покрай бреговете на реката, от сливането на двете съставящи я реки до с. Басарбово, през средновековието изкуствено са издълбани множество пещери, в които са се помещавали монаси-отшелници, църкви и манастири, т.н. Ивановски скални църкви.


„Това беше нашата разходка из Младежкия парк на Русе! Моля последвайте ме, защото сега отиваме в сградата на Средното училище по европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, където идва времето за изненадите, които ще са под формата на тест.”

Гидовете отвеждат децата в училището, където ученичите трябва да отговорят на следните въпроси.
 

1.    В кои други градове освен Русе се е провеждало състезанието „Разходка с изненади“ досега? (6 т.)

2.    Как е името на парка, в който се проведе разходката? (2 т.)

3.    Как е името на училището, в което се провежда този тест? (2 т.)

4.    В каква посока е училището спрямо парка? (2 т.)
А) източна
Б) западна
В) южна
Г) северна

5.    Кой румънски град е разположен срещу Русе? (1 т.)

6.    Какъв е приблизителният брой на населението на Русе? (2 т.)
А) 125 000 души
Б) 135 000 души
В) 145 000 души
Г) 155 000 души

7.    Колко километра е разстоянието между най-големия български град на р. Дунав и столицата на Румъния? (2 т.)

8.    В Римската империя една левга е съответствала на 1,5 римски мили. Доколкото една римска миля е била равна на 1480 m (хиляда двойни крачки), то съответно левгата се е равнявала на 2,2 съвременни километра. Колко левги е приблизително разстоянието между римските селища Сексагинта Приста и Сердика? (12 т.) 


9.    Какви плата са характери за Средна Дунавска равнина? (5 т.)
А) алувиални
Б) базалтови
В) льосови
Г) метаморфни

10.    Упадъкът на кой средновековен град е причина за заселването на повече хора в Русе през периода на Османско владичество? (4 т.)

11.    Кое твърдение не е вярно? (3 т.)
А) Налице са археологически находки, свидетелстващи за съществуването на тракийско селище преди възникването на Сексагинта Приста.
Б) Русе е потенциален стратегически логистичен център на страната и на Югоизточна Европа.
В) По време на Османското владичество градът губи ролята си на важен пристанище търговски център и военно укрепление.
Г) Русе привлича туристи заради великолепната си архитектура.

12.    Кои архитектурни стилове, застъпени в архитектурата на Русе, му дават прозвището „Малката Виена“? (12 т.)

13.    Кое твърдение е вярно? (4 т.)
А) Русе е изолиран от европейското влияние град в Османската империя.
Б) Русе е най-големият град по население в Княжество България.
В) В Русе се осъществяват много технологични нововъдения през XVI в.
Г) В Русе е имало само мюсюлмани през XIX в.

14.    Избройте 10-те държави, през които преминава р. Дунав (10 т.)

15.    Приблизително колко пъти по-голям е басейнът на р. Дунав като площ спрямо територията на България? (5 т.) 

16.    Кои са трите основни ръкава при делтата на р. Дунав? (9 т.)

17.    От коя планина извира р. Дунав? (2 т.)

18.    Кои са двата начални притока на р. Дунав (4 т.)

19.    Посочете вярното твърдение: (5 т.)
А) Река Дунав извира от надморска височина, която е по-ниска от вр. Вишеград в Сакар.
Б) Река Дунав извира от надморска височина, която е по-ниска от вр. Радомир в Беласица.
В) Река Дунав извира от надморска височина, която е по-висока от Гоцев връх в Славянка.
Г) Река Дунав извира от надморска височина, която е по-висока от вр. Богдан в Сърнена гора.

20.    Кой е единственият български приток на Дунав, който не извира в Северна България? (3 т.)


21.    Кое е древното наименование на р. Дунав? (3 т.)

22.    Кой римски император се счита, че е построил първия каменен мост над р. Дунав? (4 т.)

23.    Кои племена не са нахлували в Римската империя от север през р. Дунав? (2 т.)
А) хуни
Б) готи
В) славяни
Г) илири

24.    Попълнете текста: (6 т.)
Река Дунав започва да се използва като търговска връзка през XVIII век. ...................., императрицата на .................. от ..................... династия, сформира звено, което да регулира плаването по реката.

25.    Групирайте числовите характеристики в Дунавската равнина като съотнесете номера към буквата: (12 т.)
1.    Обхват на административни области в България (брой); 2. Площ на равнината (km2); 3. Дял от площта на България (%); 4. Разстояние между Тимок и Черно море (km); 5. Най-малка ширина (km); 6. Най-голяма ширина (km)

А. 500    
Б. 13  
В. 31 523     
Г. 28,42    
Д. 20  
Е. 120  

26.    Коя особеност на релефа не е характерна за Западната Дунавска равнина? (5 т.)
А) асиметрични речни долини
Б) алувиални низини
В) тесни каньоновидни долини
Г) базалтови могили

27.    Групирайте реките според частите на Дунавската равнина: (9 т.)
Осъм, Лом, Огоста, Росица, Цибрица, Искър, Тученица, Русенски Лом, Чернeлка

Западна част Средна част Източна част
     

28.    Какъв обект на релефа има между с. Драгомирово и гр. Сухиндол в Дунавската равнина? (5 т.) 

29.    Какъв географски обект е „Калимок-Бръшлен“? (5 т.)

30.    Кой обект е част от релефа на Дунавската равнина? (3 т.)
А) Самуиловски височини
Б) Манастриски възвишения
В) Светиилийски възвишения
Г) Бесапарски ридове

31.    Какво е древното име на р. Русенски Лом? (5 т.) 

32.    Заедно с кой свой приток Русенски Лом образува дължина от 197 km? (5 т.)

33.    Една от улиците, по които преминахте, за да достигнете до парка, носи името на стара българска столица. Коя е улицата? (2 т.)

34.    Една от улиците, по която преминахте, носи името на румънски град, населяван в миналото от много българи. Кой е градът? (5 т.).

35.    Кой воден обект са наричила древните гръцки „Евскински Понт“? (6 т.)

36.    В района на кои градове реките губят оттока си на повърхността и започват да текат подземно? (3 т.)
А) Плевен – Никопол
Б) Видин – Грамада
В) Враца – Криводол
Г) Добрич – Тутракан

37.    Широкото разпространение на кои скали в Източната Дунавска равнина е предпоставка за развитието на карстов релеф? (5 т.)

38.    На коя река е разположен град Букурещ? (8 т.)

39.    Кои са двете най-големи по площ крайдунавски низини в България? (8 т.)

40.    Какви характерни природни белези са специфични за Добруджанското плато? (4 т.)
А) тесни суходолия
Б) иглолистни гори
В) минерални извори
Г) температурни инверсии
 

Призивото класиране в състезанието бе следното:

До 7. клас

1. Райна Тумбева, София - 145 т.

2. Николай Колев, Ямбол - 121 т.

2. Росен Разпопов, Пловдив - 121 т.

3. Ангел Иванов, Търговище - 111 т.

До 12. клас

1. Тодор Костов, Варна - 190 т.

1. Красимир Калоянов, Шумен - 190 т.

2. Симеон Тодоров, Варна - 189 т.

3. Невена Иванова, Ямбол - 186 т.

3. Калина Анастасова, Варна - 186 т.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф