Проф. д-р Ангел Велчев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Велчев благодари за оказаната почит и за медала, който ще носи с достойнство и удовлетворение. „Една от главните ми цели е била да предам моя опит, да подготвя кадри, които да ме наследят и да спазя принципа, че един учител е добър, когато неговите ученици го надраснат”, каза проф. Велчев и със задоволство отбеляза, че в залата присъстват редица негови хабилитирани колеги.
 
 
Проф. Ангел Велчев е роден на 17 февруари 1935 г. в гр. Земен, Пернишка област. Завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специализация Геоморфология, картография и геология.
 
 
От 1972 г. преподава в Геолого-географския факултет на СУ. В катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” наред с преподавателската си дейност той съумява да изгради и учебно-научна база на Университета в гр. Земен. Тази база и днес продължава да се използва за провеждане на учебни практики по Физическа география и за провеждане на производствени стажове на студенти по специалностите „География”, „Геология”, „Биология” и други специалности от различни висши училища в страната.
 
 
Проф. Велчев е специализирал в Московския държавен университет и в университета на Гренобъл. Работил е по линия на двустранното сътрудничество с Варшавския и Белоруския университет. През 1980 г. защитава докторска дисертация на тема „Ландшафти на Южно Краище – проблеми за използването и опазването им”. Четири години по-късно е избран за доцент. Участвал е активно в провеждането на студентски практики. Ръководи и четири практики в чужбина – Русия, Украйна, Белорусия, Литва, Латвия, Естония, Киргизия. През 1995 г. става професор с разработен хабилитационен труд озаглавен „Формиране и еволюция на съвременните ландшафти в Югозападна България”.
 
 
 
 
В своята научноизследователска работа проф. Велчев разработва въпроса за структурата на ландшафтните комплекси, картирането и структурно-функционалните и динамични особености на ландшафтните системи. Значително внимание отделя на методически и методологични проблеми, като прави опит за прилагане на точни методи и датировки на определени явления. Друг кръг на научни проблеми, разработвани от проф. Велчев са свързани с проблемите на замърсяването, с нарушенията и измененията на природната среда, проблемите за рекултивация на нарушените земи, предизвикани от различни видове стопански дейности. Неговите научни интереси са насочени и към проблемите на геоморфоложките изследвания.
 
 
Публикувал е над 250 научни статии, както у нас, така и в Русия, Белорусия, Полша, Словакия, Италия, участвал е в написването на три монографии и две ръководства за работа със студентите. Бил е научен ръководител на повече от 50 дипломанти и на трима докторанти. Проф. Велчев продължава да чете лекции като хоноруван преподавател по дисциплината „Карстови ландшафти в България” в Софийския университет.
 
 
Източник: Софийски университет

Публикувано от dimitar.zhelev

2 Коментара - Проф. д-р Ангел Велчев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Р.П. (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Проф.Велчев е сред най-достойните преподаватели в Геолого-географския факултет на СУ. Безброй са неговите студенти из цялата страна. Да му е честита високата награда и да е жив и здрав още дълги години!

Радка Цингова (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Честита награда професор Велчев!Като ваша студентка все още помня увлекателните лекции и подхода за преподаване на Краището,който използвам и до днес в педагогическата си практика.Незабравими бяха и срещите ви с учителите от Ямбол.Пожелавам Ви здраве и дълголетие!

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф