Община Севлиево постави под закрила близо 700 декара вековни гори

На редовно заседание от 29 април 2020 г. Общинският съвет на Севлиево взема решение за поставяне под закрила на вековни гори в района на водохващанията чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“. Това е втората община в България, която предприема категорични мерки за опазване на най-старите гори, общинска собственост, след община Ботевград. Там бяха поставени под закрила 1000 дка стари гори.

Предложението е на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов, след постъпило в общината писмо от Сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско - карпатска програма България“, според което в следствие на проведени проучвания и положително становище на Общинско предприятие „Гори и земи“ предлагат да бъдат поставени под закрила близо 700 декара вековни гори на територията на Държавно ловно стопанство – Росица.

Старите Севлиевски гори са над 150-годишни букови гори, с участие и на обикновен габър, горун и дребнолистна липа. Отделни букови дървета са с дебелина на ствола от над 90 cm и вероятна възраст от около 200 години. В тези гори има голям запас от мъртва дървесина, което е предпоставка за поддържането на висока степен на биологичното разнообразие.

С приемането на решение за защита на тези гори Община Севлиево отговаря на изискването на Изпълнителната агенция по горите в границите на всяко природно местообитание да се обособят 10% гори във фаза на старост, които да бъдат изключени изцяло от дърводобива. А защитата на вековните гори ще запази естествеността на тези дървесни видове.

От природозащитната организация WWF от 2018 г насам, чрез проучвания обхванали територията на 38 общини, са установени 4600 ha стари гори.

Старите гори са съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 m височина и 1 – 2 m дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Днес старите гори в България са съсредоточени предимно в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Повече данни за тях може да намерите в GIS платформата на WWF за горите в България.

Източници: WWF и Община Севлиево

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Пред храма "Кандария Махадева" в Индия

ггф