Конкурс за лого на Международна географска конференция „Гео Декада 2020-2030“

Българското географско дружество обявява конкурс за изработване на лого на Международна географска конференция „Гео Декада 2020-2030“ (International Geographic Conference Geo Decade 2020-2030).

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Формат: Логото трябва да бъде в дигитален (png, tiff) формат и с размер не по-малък от 1000 на 1000 dpi. Препоръчително е логото да бъде в два варианта – цветен и едноцветен.

Адрес: Предложенията за лого изпращайте на office.bgs@geography.bg

Срок: Конкурсът е с продължителност до 7 февруари 2020 г.

Награда: Победителят ще получи парична награда в размер на 300 лв. и безплатно членство в дружеството за срок от 1 година.

Подробни условия

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЛОГО

1. С участието си в конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на конкурса и декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

2. В конкурса може да участва всеки човек с идейно предложение, свързано с темата на конкурса.

3. Участниците в конкурса могат да изпращат своите предложения до 07 февруари 2020 г. на office.bgs@geography.bg . Всеки файл трябва: да бъде задължително озаглавен (да има наименование) и да е придружен от кратко описание (до 3 изречения). При изпращане на предложение за лого участникът ясно и точно трябва да изпише двете си имена и телефон за връзка.

4. Всички представени за участие в конкурса трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

4.1. няма да се приемат за участие в конкурса графични изображения, изпратени на хартиен носител. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител графични изображения;

4.2. логото трябва да се изпрати от неговия автор - участник в конкурса;

4.3. минималният размер на логото трябва да е 1000 на 1000 dpi.

5. Всеки участник може да се включи в конкурса с неограничен брой предложения.

6. С участието си в конкурса всеки участник, декларира и гарантира че:

6.1. представените графични изображения са създадени единствено от автора- участник в конкурса;

6.2. графичните изображения не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

7. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяко лого ще се оценява поотделно от жури, селектирано от Българското географско дружество. Непосредствено след като журито определи крайното класиране в конкурса, победителят в конкурса ще бъде известен чрез писмо на предоставения от същия електронен адрес или телефон. Имената и логото на победителя ще бъдат публикувани в интернет и в интегрираните социални мрежи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8. Участниците приемат също:

(а) да бъдат обвързани от настоящите официални правила;

(б) че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с конкурса, и

(в) че организаторите могат да използват графичните изображения, както и името на победителя в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и в сайта www.geography.bg. В случай че избраният победител откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.

(г) победителят в конкурса се задължава да изработи съпътстващи графични файлове, включващи логото на конференцията – банери за интернет сайтове, темплейт за презентации в Power Point, ковър фото за социални мрежи и др. (до 10 бр.).

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф