Вековните гори в България

Вековните гори в България

Макар вековни да са всички гори над 100 г., същински вековните са онези, които са се развивали стотици години без човешка намеса. Днес такива гори са запазени предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин, Странджа.
 
В последно време редица научни изследвания показват, че старите нестопанисвани гори съхраняват изключително биологично разнообразие, като над 50 % от горските видове са привързани именно към старите гори. Този факт се дължи на характерните за тези гори микроместообитания, свързани с разнообразната структура на дървостоя, големия обем на мъртвите и стари дървета, както и процесите, свързани с тяхното развитие. 
 
Опазването на стари нестопанисвани гори е особено важно както от природозащитна гледна точка, например като представителни образци на различните видове горски съобщества, като местообитание за насекоми, лишеи, мъхове, гъби, птици и висши растения, които изискват мъртви или стари дървета или големи нестопанисвани участъци, така и от научна гледна точка, например като „референти площи” и за мониторинг на биоразнообразието.
 
 
WWF създава географско-информационната платформа (ГИС), която показва бързо и достъпно къде са старите гори и защитените територии в България. Платформата представя научна информация от различни институции, учебни заведения и архива на WWF и e свободна за ползване.
 
 
В нея да се зареждат различни картни основи, а информацията да се филтрира по различни критерии - вековни гори, гори във фаза на старост, защитени територии, защитени зони по Натура 2000 и други. Така може да се види не само къде са природните богатства, но и какъв е режимът им на опазване. Програмата съдържа информация и за преобладаващия дървесен вид и неговата възраст в избраната местност.
 
За повече информация: WWF
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Над магистрала "Струма" в района на Бобошевската котловина

ггф