Очакваме вашите материали за бр. 5 на е-списание „Географ”

Идеята на списанието е да предостави на нашите читатели обзорна информация за географските събития през годината, да популиразира иновативни образователни практики и да представи непознати аспекти от географията на различни места в България и по света.

Същевременно е-списание „Географ“ осигурява възможността за публикационна дейност на признати учени, млади изследователи, различни организации, учители, ученици, студенти и всички любители на географската наука. Съдържанието на списанието се утвърждава, рецензира и редактира от екип изтъкнати български учени и учители географи.

С излизането на първия брой списанието получи уникален ISSN 2534-949X (International Standard Serial Number) код от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Това означава, че всяка авторска публикация в него е със защитен статут на авторско право и има публикационна стойност.

Е-списание „Географ” е предназначено за малки и големи, за ученици и студенти, за учители и научни работници, за всекиго с любов към най-интересната и атрактивна наука – Географията.

Мисия

Основната идея на е-списание „Географ” е да запознава обективно и систематизирано географската общност с новостите в сферата на географията и географското образование. В съдържанието очаквайте оригинални авторски публикации и разработки от университетски преподаватели, учители, научни работници, студенти, ученици, пътешественици и други приятели на най-древната наука, засягащи актуална и интересна тематика.

Е-списание „Географ” е замислено да излиза веднъж годишно (в края на всяка година), обобщавайки и анализирайки географските събития, новини и практики през изтеклата година, предоставяйки информация за новостите в образователните практики в страната и чужбина в сферата на училищното и на университетското образование. Всеки географ, зареден с ентусиазъм и идеи за иновации в образованието е добре дошъл да публикува.

Място в списанието намират новини, посветени на научните открития, технологичните нововъдения и географските новости. Тук публикуваме информация за изменения в географското пространство в национален и международен план – нови държави, нови градове, смяна на флагове и столици, смяна на граници и други любопитни изменения. Всяка свежа географска идея може да намери мястото си в нашето списание. 

Редактори и рецензенти

Редакционната колегия на е-списание „Географ” включва представители на академичната и училищната география, на природната и обществената география. Те ще осъществяват редакторска и рецензентска дейност при подготовката на списанието. При необходимост се търсят рецензенти извън редакторския колектив. Членове на редколегията са:

 • проф. д-р Румен Пенин, преподавател в катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен редактор на е-списанието;
 • проф. д-р Милен Пенерлиев, катедра „География, регионално развитие и туризъм“, ШУ „Епископ Константин Преславски";
 • доц. д-р Григорий Исаченко, катедра „Физическа география и ландшафтно планиране“, Санктпетербургски държавен университет;
 • доц. д-р Мариан Върбанов, ръководител на департамент „География, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН“;
 • доц. д-р Георги Бърдаров, ръководител на катедра „Социално-икономическа география“, зам.-декан на Геолого-географски факултет в СУ „Св. Климент Охридски”;
 • доц. д-р Галин Петров, преподавател в катедра „География“ на Исторически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий";
 • гл. ас. д-р Димитър Желев, преподавател в катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Географ БГ;
 • гл. ас. д-р Евгения Сарафова, преподавател в катедра по Картография и географски информационни системи в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Географ БГ;
 • Радка Цингова, дългогодишен учител по география и организатор на географски мероприятия и извънкласни дейности в Ямбол;
 • Валентина Стоянова, автор на учебници и учебни помагала, преподавател в 69 СУ „Димитър Маринов”, София;
 • Николета Деспова, автор на учебни помагала, преподавател в ОУ „Братя Миладинови”, Бургас;
 • Спасимир Пилев, редактор в българоезичната версия на „Уикипедия”

Условия за публикуване

Желаещите да публикуват в електронното списание могат да изпратят своите материали до 31 октомври 2020 г. на адрес: spisanie@geograf.bg. Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно с илюстрациите до 18 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, формат .doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение взема Редакционната колегия.

Структура на текста и оформление:

 • заглавие на статията, без съкращения;
 • по-големите статии да се структурират с подзаглавия;
 • сведения за автора (авторите) - име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената последователност);
 • таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под таблицата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста;
 • илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове във формати TIFF/JPG;
 • литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения.

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство:

Аз...........................(три имена) от.........................................(име на институция/населено място) декларирам, че написаното от мен и приложените материали са резултат от авторския ми труд и не са обект на чуждо авторско право и съм съгласен те да бъдат използвани при развитието на образователната дейности на Българския географски портал - Географ БГ (www.geograf.bg).

Позволено е използването на графични и други източници със съответното цитиране, които са с публично право на ползване. 

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен адрес до екипа, подготвящ е-списание „Географ”.

Предишните броеве на списанието можете да прегледате в сайта на Географ БГ.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф