Очакваме вашите материали за бр. 2 на е-списание „Географ”

Е-списание „Географ“

Българският географски портал – Географ БГ уведомява своите читатели и приятели на географията, че започва подготвянето на брой 2 на онлайн списанието "Географ", който ще излезе до края на 2017 г. Е-списание „Географ” е посветено на географията и географското образование. С излизането на първия брой списанието получи уникален ISSN 2534-949X (International Standard Serial Number) код от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Това означава, че всяка авторска публикация в него е със защитен статут на авторско право и има публикационна стойност. Е-списание „Географ” е предназначено за малки и големи, за ученици и студенти, за учители и научни работници, за всеки с любов към най-интересната и атрактивна наука – Географията.

Мисия

Основната идея на е-списание „Географ” е да запознава обективно и систематизирано географската общност с новостите в сферата на географията и географското образование. В съдържанието очаквайте оригинални авторски публикации и разработки от университетски преподаватели, учители, научни работници, студенти, ученици, пътешественици и други приятели на най-древната наука, засягащи актуална и интересна тематика.

Е-списание „Географ” е замислено да излиза веднъж годишно (в периода ноември-декември), обобщавайки и анализирайки географските събития, новини и практики през изтеклата година, предоставяйки информация за новостите в образователните практики в страната и чужбина както в сферата на училищното, така и в сферата на университетското образование.

Място ще намират новини, посветени на научните открития и изменения в географското пространство в национален и международен план – нови държави, нови градове, смяна на флагове и столици, смяна на граници...

Кой може да публикува?

Всеки, който има авторска идея в духа на описаната по-горе мисия на е-списание „Географ”, може да предостави свой авторски материал (публикация, очерк, учебно приложение и др.). Разработването и оформянето на е-списание „Географ” е на доброволен принцип, вследствие на което на авторите не се полагат парични хонорари.

В е-списанието няма да бъдат публикувани анонимни материали или материали, които изразяват и внушават идеи, нарушаващи законодателството на Република България и общоприетите морални норми. Редакционният екип си запазва правото да не публикува определени материали, чиято информативност и достоверност е неясна или грешна.

Редактори и рецензенти

Редакционната колегия на е-списание „Географ” включва представители на академичната и училищната география, на природната и обществената география. Те ще осъществяват редакторска и рецензентска дейност при подготовката на списанието. При необходимост ще се търсят рецензенти извън редакторския колектив. Членове на редколегията са:

проф. д-р Румен Пенин, преподавател в катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен редактор на е-списанието;

доц. д-р Мариан Върбанов, ръководител на департамент География, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН;

доц. д-р Георги Бърдаров, ръководител на катедра Социално-икономическа география, зам.-декан на Геолого-географски факултет в СУ „Св. Климент Охридски”;

доц. д-р Милен Пенерлиев, катедра География, зам.-декан на Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски";

доц. д-р Галин Петров, преподавател в катедра География на Исторически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий";

ас. д-р Димитър Желев, преподавател в катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Географ БГ;

ас. д-р Евгения Сарафова, преподавател в катедра по Картография и географски информационни системи в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Географ БГ;

Радка Цингова, дългогодишен учител по география и организатор на географски мероприятия и извънкласни дейности в Ямбол;

Валентина Стоянова, преподавател в 69 СУ „Димитър Маринов”, София;

Николета Деспова, преподавател в ОУ „Братя Миладинови”, Бургас.

Срокове и условия за публикуване на материали в бр. 2

Желаещите да публикуват могат да изпратят своите материали до 30 юни 2017 г. на адрес: spisanie@geograf.bg.

Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно с илюстрациите до 12 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, формат .doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение взема Редакционната колегия.

Структура на текста и оформление:

- заглавие на статията, без съкращения;

- по-големите статии да се структурират с подзаглавия;

сведения за автора (авторите) - име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената последователност);

- таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под таблицата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста;

- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове във формати TIFF/JPG;

- литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения.

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство:

Аз...........................(три имена) от.........................................(име на институция/населено място) декларирам, че написаното от мен и приложените материали са резултат от авторския ми труд и не са обект на чуждо авторско право и съм съгласен те да бъдат използвани при развитието на образователната дейности на Българския географски портал - Географ БГ (www.geograf.bg)

Позволено е използването на графични и други източници със съответното цитиране, които са с публично право на ползване.

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен адрес до екипа, подготвящ първия брой на е-списание „Географ”!

Разпространение

Е-списание „Географ” ще бъде публикувано на сайта на Българския географски портал – www.geograf.bg и ще бъде със свободен (безплатен) достъп. Всеки с интерес към географията и географското образование ще има достъп до него.

Разпространяването и публикуването на целите текстове от списанието или на части от тях е възможно само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или посочване на линк към оригиналната статия.

Брой 1 на списанието можете да прочетете ТУК.

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф