Кални вулкани (Част II)

Кални вулкани

Кални вулкани (Част II)

Калните вулкани в България 
 
В България кални вулкани са установени единствено в южните части на Старозагорското поле, част от Горнотракийската низина. Те са разположени в група между селата Априлово, Обручище и Полски градец, като са линейно ориентирани по долините на реките Еледжик, Овчарица и Соколица (притоци на р. Сазлийка).
 
Кален вулкан в с. Априлово, община Гълъбово, Старозагорско поле.
 
 
Те представляват малки могили в равнинния релеф на местността. От техните върхове периодически изригва лепкава, тъмна кал, примесена със земен газ. Тези могили не са по-високи от 7-8 m, а в основата си имат диаметър около 30 м. Върховете им са голи и разпукани. Една или няколко пукнатини служат за кратер. Полето около тях е покрито със засъхнала кал. Отдалече се усеща тежка миризма на сероводород. При периодичните си изригвания, заедно с калта, изхвърлят късове овъглени дървета и лигнитни въглища.
 
В България не е установена връзка между калните вулкани и нефтени находища (за разлика от района на Каспийско море и Кавказ). Калните вулкани в Старозагорското поле са се образували вследствие на налягането на газовете, които се отделят от въглищните пластове на лежащия в дълбочина Маришки басейн.
 
През последните години калните вулкани в Старозагорско не са се активизирали и повече приличат на пепелища, където е имало пожар наскоро.
 
 
В Източномаришкия басейн над въглищата, които са с плиоценска възраст, са разположени пластове от глини и пясъци, наситени с подземна вода. Поради това насищане с вода глинестите пластове са станали размекнати и лесно подвижни. Под тях въглищните пластове не могат да бъдат навсякъде плътни. Те имат дълбоки пукнатини. Газовете, които се образуват сред въглищата, намират изход през тези пукнатини. Вследствие на голямото налягане те се устремяват нагоре със сила и периодически изхвърлят на повърхността части от намиращите се над въглищата и наситени с много вода глини и пясъци във вид на кал. Едновременно с калта, повлечени от силата на газовете в движението им нагоре, на повърхността изригват и късчета въглища. Това явление е неоспоримо доказателство, че газовете се пораждат в Маришкия въглищен басейн. 
 
Начин на образуване
 
На върха на всяка кална могила има малък кратер или пукнатина, от която клокочи и се разлива рядка, лепкава, сива кал. Изригването на калта става еднократно или периодично. Освен кал земните недра изхвърлят газове, вода, парчета скали. Обикновено водата е студена и солена. Тя съдържа йод и бром, които й придават лечебни свойства. Анализът на газовете показва, че химичният им състав е сходен с този на газовете при нефтените залежи – 98% е метан, придружен с малки количества азот, въглероден оксид, въглероден диоксид, сероводород и др.
 
В природата се срещат на групи или в линия. Активността им може да продължи дълго или да бъде единична. Активизират се при сеизмична активност. Например, калните вулкани в Старозагорското поле са се активизирали след Чирпанското земетресение от 1928 г.
 
За изригването на кален вулкан са необходими две главни условия. Първото е в областта да съществуват стари разломи, разседи, пукнатини или гънки. Второто условие е в участъка, някъде в дълбочина, да е налице неуравновесено налягане, което може да бъде предизвикано от газ или вода или едното и другото едновременно.
 
 
 
В статията се използвани данни от “Забавна геология”, П. Гочев,  С.,1958, Държавно издателство “Народна просвета” 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф