Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Йоаким Груев

Константин Фотинов

Избрано

Иван Богоров

Incorrect

Неофит Бозвели

Should have chosen
Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на град Копривщица“

„Описание на село Жеравна“

Избрано

„Описание на село Котел“

Правилно
Should have chosen

„Описание на град Панагюрище“

Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Христо Ботев

Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Избрано

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

Incorrect
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Неофит Рилски

Should have chosen
Избрано

Неофит Кидониев

Incorrect

Неофит Български

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Христо Г. Данов

Избрано

Петър Берон

Incorrect

Феликс Каниц

Александър хаджи Русет

Should have chosen
Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Васил Кънчов

Избрано

Тодор Бурмов

Incorrect

Иван Гешов

Димитър Ангелиев

Should have chosen
Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Правилно
Should have chosen

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Професор Димитър Яранов

Доцент Крум Дрончилов

Доцент Гунчо Гунчев

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Професор Иван Батаклиев

Incorrect

Професор Милан Георгиев

Професор Жеко Радев

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф