изохипси

Ортофото на Велико Търново с нанесени изохипси