Дунавска равнина

Село Тлачене - на границата между Предбалкана и Дунавската равнина

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповеди за обявяване на още четири защитени зони от мрежата „Натура 2000“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това са BG0000503 „Река Лом“, BG0000525 „Тимок“, BG0000614 „Река Огоста“ и BG0000631 „Ново село“.

Дунавско ежедневие край Видин

Пролетен пейзаж от Дунавската равнина

Отражение във водите на р. Панега

Разкритие на льосови скали в Дунавската равнина

Любителите на природата в България със сигурност са чували за красивия Хотнишки водопад (Кая Бунар) в Дунавската равнина. Понякога обаче водите му не са чак толкова бистри... Особено след огромен порой!

С настоящия тест предизвикваме географските ви познания на тема Дунавска равнина. Успех!

Започни
ггф