Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Неофит Бозвели

Правилно
Should have chosen

Иван Богоров

Йоаким Груев

Константин Фотинов

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на село Котел“

Should have chosen

„Описание на град Копривщица“

Избрано

„Описание на град Панагюрище“

Incorrect

„Описание на село Жеравна“

Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Христо Ботев

Димчо Дебелянов

Пейо Яворов

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Incorrect

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Неофит Бозвели

Incorrect

Неофит Рилски

Should have chosen

Неофит Кидониев

Неофит Български

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Петър Берон

Избрано

Феликс Каниц

Incorrect

Христо Г. Данов

Александър хаджи Русет

Should have chosen
Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Васил Кънчов

Димитър Ангелиев

Should have chosen
Избрано

Тодор Бурмов

Incorrect

Иван Гешов

Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Правилно
Should have chosen

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Димитър Яранов

Доцент Гунчо Гунчев

Доцент Крум Дрончилов

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Професор Живко Гълъбов

Правилно
Should have chosen

Професор Иван Батаклиев

Професор Милан Георгиев

Професор Жеко Радев

ггф