Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Неофит Бозвели

Правилно
Should have chosen

Константин Фотинов

Йоаким Груев

Иван Богоров

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на град Панагюрище“

„Описание на село Жеравна“

„Описание на град Копривщица“

Избрано

„Описание на село Котел“

Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

Христо Ботев

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Избрано

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Incorrect
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Български

Неофит Кидониев

Неофит Бозвели

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Александър хаджи Русет

Should have chosen

Христо Г. Данов

Феликс Каниц

Избрано

Петър Берон

Incorrect
Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Тодор Бурмов

Васил Кънчов

Димитър Ангелиев

Should have chosen
Избрано

Иван Гешов

Incorrect
Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Избрано

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Правилно
Should have chosen

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Доцент Гунчо Гунчев

Доцент Крум Дрончилов

Професор Димитър Яранов

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Милан Георгиев

Професор Иван Батаклиев

Избрано

Професор Жеко Радев

Incorrect

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф