Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Should have chosen

Йоаким Груев

Константин Фотинов

Избрано

Иван Богоров

Incorrect
Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на село Жеравна“

„Описание на град Копривщица“

Избрано

„Описание на град Панагюрище“

Incorrect

„Описание на село Котел“

Should have chosen
Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Пейо Яворов

Избрано

Димчо Дебелянов

Incorrect

Христо Ботев

Петко Р. Славейков

Should have chosen
Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

Избрано

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Български

Неофит Кидониев

Неофит Бозвели

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Христо Г. Данов

Incorrect

Петър Берон

Александър хаджи Русет

Should have chosen

Феликс Каниц

Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Иван Гешов

Избрано

Димитър Ангелиев

Правилно
Should have chosen

Васил Кънчов

Тодор Бурмов

Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Избрано

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Incorrect

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Should have chosen
Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Доцент Крум Дрончилов

Професор Димитър Яранов

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Доцент Гунчо Гунчев

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Жеко Радев

Професор Иван Батаклиев

Избрано

Професор Милан Георгиев

Incorrect

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф