Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Константин Фотинов

Иван Богоров

Йоаким Груев

Избрано

Неофит Бозвели

Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на село Жеравна“

„Описание на град Панагюрище“

„Описание на село Котел“

Should have chosen
Избрано

„Описание на град Копривщица“

Incorrect
Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Димчо Дебелянов

Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Пейо Яворов

Христо Ботев

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

Избрано

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Incorrect

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Неофит Български

Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Кидониев

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Феликс Каниц

Петър Берон

Христо Г. Данов

Избрано

Александър хаджи Русет

Правилно
Should have chosen
Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Васил Кънчов

Тодор Бурмов

Избрано

Димитър Ангелиев

Правилно
Should have chosen

Иван Гешов

Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Should have chosen
Избрано

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Incorrect

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Доцент Крум Дрончилов

Доцент Гунчо Гунчев

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Професор Димитър Яранов

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Професор Живко Гълъбов

Правилно
Should have chosen

Професор Милан Георгиев

Професор Жеко Радев

Професор Иван Батаклиев

ггф