Тестова игра: Географска карта

Въпрос 1

Как се нарича съвкупността от паралели и меридиани, изобразени на картата?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

условни знаци

Избрано

проекция

Incorrect

мащаб

градусна мрежа

Should have chosen
Въпрос 2

Колко пъти са намалени действителните разстояния на карта с мащаб 1:15 000?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

15 000 пъти

Правилно
Should have chosen

150 пъти

15 пъти

1500 пъти

Въпрос 3

Списъкът с означения, знаци и символи на картата се обяснява в:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

градусна мрежа

Incorrect

легенда

Should have chosen

рамка

ска́ла

Въпрос 4

Географските координати на дадена точка от земната повърхност се отчитат спрямо:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Екватора и полюсите

Избрано

Северния полюс и Южния полюс

Incorrect

Гринуичкия меридиан и Екватора

Should have chosen

Гринуичкия меридиан и полюсите

Въпрос 5

Кой елемент от географската карта е математически?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

условен знак

Incorrect

легенда

рамка

мащаб

Should have chosen
Въпрос 6

Надморската височина се изобразява чрез линии върху картата, наречени:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

изотерми

Избрано

изохипси

Правилно
Should have chosen

изохиети

изобари

Въпрос 7

Как се нарича сборникът от географски карти?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

картограф

компас

глобус

Избрано

атлас

Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

На коя карта обектите са най-силно намалени и обобщени?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

средномащабна

Избрано

дребномащабна

Правилно
Should have chosen

топографска

едромащабна

Въпрос 9

Съотношението между реалното разстояние в пространството и разстоянието, изобразено на картата, се нарича:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

азимут

проекция

Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen

зенит

Въпрос 10

Коя карта не е тематична?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

синоптичната карта

Incorrect

туристическата карта

топографската карта

Should have chosen

политическата карта

ггф