Тестова игра: Географска карта

Въпрос 1

Как се нарича съвкупността от паралели и меридиани, изобразени на картата?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

условни знаци

проекция

мащаб

Избрано

градусна мрежа

Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Колко пъти са намалени действителните разстояния на карта с мащаб 1:15 000?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

15 пъти

150 пъти

1500 пъти

Избрано

15 000 пъти

Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Списъкът с означения, знаци и символи на картата се обяснява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

градусна мрежа

ска́ла

Избрано

легенда

Правилно
Should have chosen

рамка

Въпрос 4

Географските координати на дадена точка от земната повърхност се отчитат спрямо:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Екватора и полюсите

Избрано

Гринуичкия меридиан и Екватора

Правилно
Should have chosen

Гринуичкия меридиан и полюсите

Северния полюс и Южния полюс

Въпрос 5

Кой елемент от географската карта е математически?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

легенда

рамка

условен знак

Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

Надморската височина се изобразява чрез линии върху картата, наречени:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

изобари

изохиети

Избрано

изохипси

Правилно
Should have chosen

изотерми

Въпрос 7

Как се нарича сборникът от географски карти?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

компас

картограф

глобус

Избрано

атлас

Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

На коя карта обектите са най-силно намалени и обобщени?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

едромащабна

Избрано

дребномащабна

Правилно
Should have chosen

топографска

средномащабна

Въпрос 9

Съотношението между реалното разстояние в пространството и разстоянието, изобразено на картата, се нарича:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

азимут

проекция

зенит

Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Коя карта не е тематична?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

политическата карта

туристическата карта

Избрано

топографската карта

Правилно
Should have chosen

синоптичната карта

ггф