Тестова игра: Географска карта

Въпрос 1

Как се нарича съвкупността от паралели и меридиани, изобразени на картата?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

мащаб

условни знаци

проекция

Избрано

градусна мрежа

Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Колко пъти са намалени действителните разстояния на карта с мащаб 1:15 000?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

150 пъти

1500 пъти

Избрано

15 пъти

Incorrect

15 000 пъти

Should have chosen
Въпрос 3

Списъкът с означения, знаци и символи на картата се обяснява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

ска́ла

Избрано

легенда

Правилно
Should have chosen

градусна мрежа

рамка

Въпрос 4

Географските координати на дадена точка от земната повърхност се отчитат спрямо:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Северния полюс и Южния полюс

Екватора и полюсите

Гринуичкия меридиан и полюсите

Избрано

Гринуичкия меридиан и Екватора

Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Кой елемент от географската карта е математически?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

условен знак

легенда

Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen

рамка

Въпрос 6

Надморската височина се изобразява чрез линии върху картата, наречени:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

изохиети

Incorrect

изотерми

изохипси

Should have chosen

изобари

Въпрос 7

Как се нарича сборникът от географски карти?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

картограф

Избрано

атлас

Правилно
Should have chosen

глобус

компас

Въпрос 8

На коя карта обектите са най-силно намалени и обобщени?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

топографска

Избрано

едромащабна

Incorrect

дребномащабна

Should have chosen

средномащабна

Въпрос 9

Съотношението между реалното разстояние в пространството и разстоянието, изобразено на картата, се нарича:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

проекция

Incorrect

азимут

мащаб

Should have chosen

зенит

Въпрос 10

Коя карта не е тематична?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

синоптичната карта

Incorrect

политическата карта

туристическата карта

топографската карта

Should have chosen
ггф