Тестова игра: Географска карта

Въпрос 1

Как се нарича съвкупността от паралели и меридиани, изобразени на картата?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

мащаб

Incorrect

проекция

условни знаци

градусна мрежа

Should have chosen
Въпрос 2

Колко пъти са намалени действителните разстояния на карта с мащаб 1:15 000?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

15 пъти

Избрано

150 пъти

Incorrect

1500 пъти

15 000 пъти

Should have chosen
Въпрос 3

Списъкът с означения, знаци и символи на картата се обяснява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

рамка

ска́ла

градусна мрежа

Избрано

легенда

Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Географските координати на дадена точка от земната повърхност се отчитат спрямо:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Гринуичкия меридиан и Екватора

Should have chosen
Избрано

Екватора и полюсите

Incorrect

Северния полюс и Южния полюс

Гринуичкия меридиан и полюсите

Въпрос 5

Кой елемент от географската карта е математически?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen

рамка

легенда

условен знак

Въпрос 6

Надморската височина се изобразява чрез линии върху картата, наречени:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

изобари

Избрано

изохиети

Incorrect

изотерми

изохипси

Should have chosen
Въпрос 7

Как се нарича сборникът от географски карти?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

глобус

картограф

Избрано

атлас

Правилно
Should have chosen

компас

Въпрос 8

На коя карта обектите са най-силно намалени и обобщени?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

едромащабна

Incorrect

топографска

средномащабна

дребномащабна

Should have chosen
Въпрос 9

Съотношението между реалното разстояние в пространството и разстоянието, изобразено на картата, се нарича:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

зенит

азимут

проекция

Избрано

мащаб

Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Коя карта не е тематична?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

топографската карта

Правилно
Should have chosen

синоптичната карта

туристическата карта

политическата карта

ггф