Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Хидрографска
Incorrect
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Избрано
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Incorrect
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Избрано
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Incorrect
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Избрано
„Град на свободния дух“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Incorrect
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Incorrect
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
ггф