Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Избрано
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Incorrect
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има обща административна граница със Северен Централен регион
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Incorrect
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Копринен текстил
Incorrect
Парфюмерийна козметика
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Оръжия и оръжейни материали
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
ггф