Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хидрографска
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Административен център е вторият по големина необластен
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Incorrect
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
ггф