Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Хидрографска
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Incorrect
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Административен център е вторият по големина необластен
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Почитай миналото, гради бъдещето“
„Град на свободния дух“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Избрано
„Достойнство и вяра“
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Incorrect
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Копринен текстил
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Избрано
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Incorrect
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
ггф