Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Хидрографска
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Избрано
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Incorrect
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Incorrect
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Административен център е вторият по големина необластен
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Град на свободния дух“
Incorrect
„Почитай миналото, гради бъдещето“
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Избрано
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Incorrect
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
ггф