Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Избрано
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Incorrect
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Избрано
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Incorrect
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има обща административна граница със Северен Централен регион
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Incorrect
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Оръжия и оръжейни материали
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
ггф