Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Хидрографска
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Incorrect
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Избрано
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Incorrect
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
Избрано
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Incorrect
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Град на свободния дух“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Incorrect
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Incorrect
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Избрано
Копринен текстил
Incorrect
Оръжия и оръжейни материали
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
Избрано
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Incorrect
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
ггф