Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хидрографска
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Incorrect
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Копринен текстил
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Incorrect
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
ггф