Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Оръжия и оръжейни материали
Парфюмерийна козметика
Копринен текстил
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
ггф