Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени

Време на събитието

четвъртък, September 22, 2016 - 21:00 до събота, September 24, 2016 - 21:00

Място на събитието

П О К А Н А
 
за участие в научна конференция с международно участие 
Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени
 
организирана от:
Българското географско дружество (БГД)
и
 Фондация „ЛОПС”
 
в партньорство с:
Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 
Университетски комплекс по хуманитаристика Алма Матер"
 
Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН
 
Югозападен университет Неофит Рилски”, Благоевград
 
Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 
Шуменски университет Епископ Константин Преславски"
 
Български географски портал - Географ БГ
 
 
 
Вършец, България
23. 09 – 25. 09. 2016 г.
 
Уважаеми колеги,
 
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция, посветена на актуални въпроси на географската наука и нейното място в планирането и използването на територията на национално, локално и местно ниво в условията на глобални проблеми.
 
 
Основна движеща сила на глобалните промени е човешкото общество с решенията, които то взима в процеса на взаимодействие с природната среда. Това взаимодействие има своето естествено изражение и в процеса на управление на територията. Началото на тези промени може да се търси още през 50-те години на миналия век, но те стават все по-осезаеми през последните три декади. Глобалните промени включват дългосрочните изменения в обществената и природната системи като климатичните промени, промените в земеползването и земното покритие, урбанизацията, промените в глобалната икономика и производството на енергия, миграцията, промените в политиката за управление на околната среда и др. Всички тези промени имат комплексен характер и често оказват своето влияние едновременно като тяхното проявление има конкретни измерения на регионално ниво. По тези причини, познаването на процесите, които променят жизнената среда e важна задача, която стои пред учените от различни области на знанието, в т.ч. и пред географската научна общност.
 
 
Целта на тази конференция, е да предостави възможност на членовете на БГД и на техните колеги от страната и от чужбина, да представят резултатите от своите научни търсения по тези проблеми в рамките на една пленарна и няколко тематични научни сесии, да съдейства за популяризирането им, да създаде среда за творчески дискусии и за раждане на нови идеи, партньорства и приятелства.
 
 
Научни сесии:
 
Климатични промени, риск и адаптация
 
Устойчиво управление на водните ресурси
 
Съвременни технологии в геоморфологията
 
Биоразнообразие и околна среда
 
Екосистемни/ландшафтни услуги и природен капитал
 
Глобални промени, земеползване и качество на живот
 
Геоинформационни технологии в планирането и управлението на територията
 
Демография и регионално развитие
 
Глобализация и регионална икономика
 
Урбанистика
 
Устойчив туризъм
 
Съвременно географско образование
 
 
 
 
 

Сподели

Снимка на деня

Коне в Мальовишкия дял на Рила със заден фон Урдинския циркус