БДЗП и ЧЕЗ стартират общ проект за опазване на птиците

Проектът, чието пълно име е “Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, е с продължителност 5 години и е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. В рамките му ще бъдат изолирани 4000 опасни електрически стълба, 40 km въздушни проводници ще бъдат маркирани с 3600 „дивертори“, за да са видими за птиците, и ще бъдат монтирани 900 платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда. Ще бъдат разработени, произведени и тествани и стандарти за безопасни за птиците електропроводи. Предвидено е проектът да разработи национални стандарти за безопасни за птиците електропроводи и да произведе 40 прототипни стълба на двата най-разпространени и най-опасни за птиците типа стълбове, за да може да се тестват в реални условия и впоследствие да има възможност да се въведат в масово производство и постепенно да заменят старите опасни стълбове.
 
Дейностите ще се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000 - от река Дунав и Беленските острови през високите части на Стара планина до Кресненския пролом и Рупите. БДЗП ще определи важните за птиците места и местообитанията им, което ще гарантира целенасоченото и ползотворно извършване на предвидените от ЧЕЗ Разпределение дейности.
 
Целевите видове птици, които ще бъдат опазвани благодарение на дейностите по проекта са: царски орел, скален орел, малък креслив и голям креслив орел, бял щъркел, ловен сокол, египетски лешояд, белоглав лешояд, черен лешояд, морски орел, къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, червенонога ветрушка, голям воден бик и други.
 
ЧЕЗ работи по обезопасяване на мрежата и поставянето на щъркелови гнезда върху плаформи още преди началото на проекта, тъй като птиците са една от причините за прекъсване на електрозахранването. От стъпването на електроразпределителната компания на българския пазар, дружеството е обезопасило 620 гнезда чрез монтиране на платформи, специално конструирани на предпазват птиците от токов удар, както и 520 стълба.
 
До момента инвестициите на ЧЕЗ Разпределение за защита на биологичното разнообразие, възлизат на над 100 хил. лв.  ЧЕЗ оперира на площ от над 40 хил. km, поддържа над 17 000 km линии средно напрежение (20кВ) и над 22 хил. km въздушни електропроводи ниско напрежение в Западна България и доставя електроенергия на над 2 млн. потребители.
 
От 2009 г. БДЗП работи активно за намаляване на смъртността сред дивите птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници и до момента е допринесла за обезопасяването на над 240 km опасни електропроводи в цялата страна.
 
Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16/NAT/BG/000612 е с бюджет 2,65 млн. лв.  
 
Източник: БДЗП
 
 
 

Публикувано от geolub

ггф