Висок гнездови успех за царския орел в Тракия

Гнездовият успех тази година е средно 1,22 малки на гнездяща двойка в България, като щеше да е още по-висок, ако не бяха загиналите три птици – две при силни бури и едно при падане от гнездото. В Европейска Турция гнездовият успех е 1,36 малки - за сравнение миналата година е 0,98. Броят на успешно излетелите малки там е 38.
 
За последните 3 години гнездовият успех в България е над 1,2 малки на гнездяща двойка, което е много добър показател и дава надежда за увеличаването на популацията на вида в страната. Същевременно обаче за този период няма промяна в броя на гнездящите двойки царски орли в България, които от 2015 г. продължават да наброяват 28 двойки. Вероятните причини да няма увеличаване в популацията е високата смъртност, както на млади, така и на възрастни индивиди, дължаща се най-често на токов удар в електрически стълбове, незаконен острел и отравяне, загуба на гнездови местообитания и ловни територии. Тази година изчезна и една от известните двойки в Натура 2000 зона „Сакар“, но пък беше открита нова в Натура 2000 „Дервентски възвишения“ и така се запази числеността на гнездящите двойки царски орли в страната.
 
През 2017 г. бе отчетен максимален брой заменени размножаващи се птици в двойките – общо 9 птици или 16,67%, което е най-високата стойност на този показател откакто се следи от 2000 г. Най-вероятната причина е смъртта на една от птиците в двойките. Тези резултати контрастират с регистрирания рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите царски орли през 2016 г., едва 3,77% – най-ниският за последните 10 години.
 
Проследяването на статуса на българската популация на царския орел е важна част от проекта „Земя на царския орел“, който цели опазване и възстановяване на хранителните местообитания на този световно застрашен вид в най-важните за него места от мрежата Натура 2000 в България. Проектът е изпълняван от БДЗП в партньорство с 10 фермерски организации в ЮИ България.
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

ггф