Нова защитена местност ще опазва ценен растителен вид в Русенска област

Предложението за обявяване на новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и се реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 
Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище, край селищно образувание „Стълпище“, край река Дунав. В заповедта за обявяване на новата местност са включени забрани като разораване на терените, търсене и проучване на подземни богатства, депониране на растителни отпадъци, създаване на полски пътища и др. Ограниченията целят да гарантират опазването на местообитанието на вида и по този начин самото растение.
 
Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.
 
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на с. Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на с. Мечка, област Русе.
 
Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.
 
Източник: МОСВ
 
 

Публикувано от geolub

ггф