Птиците в земеделските земи продължават да изчезват!

Полска чучулига
Сред 39 вида птици, характерни за земеделските земи в Европа, при 24 се наблюдава спад в популациите, при 6 – увеличение, при други 6 популациите са стабилни, а при 3 вида тенденциите са несигурни. Много видове, които преди са били широко разпространени, като полската чучулига и калугерицата, днес се срещат все по-рядко. От друга страна белият щъркел се радва на 60% растеж в популацията.
 
Обикновените видове птици в земеделските земи са една от най-застрашените групи от птици в Европа. Основният фактор за нестихващия спад в популациите им през последните три десетилетия е интензификацията на селското стопанство. Пресушаването на влажните зони, употребата на пестициди и преминаването от смесени ферми към отглеждане на монокултури са само няколко примера за това, как интензивното земеделие може да окаже негативно влияние върху видовете птици в земеделските земи“, отбеляза И. Рамирес, ръководител природозащита към BirdLife Европа и Централна Азия.  
 
Що се отнася за горските видове птици в Европа при 13 от общо 34 вида се наблюдава спад в популациите, при 12 – увеличение, при 9 популациите са стабилни в дългосрочен план. Различията в тенденциите в регионите обаче сочат, че общият индикатор за горските птици може да варира спрямо отделните региони. 
 
Общо 28 страни предоставиха своите данни от мониторингите на обикновените видове птици за актуализацията на европейските индикатори за дивите птици през 2017 г., които се изчисляват от PECBMS, съвместна инициатива на Европейския съвет за преброяване на птици и на BirdLife International. Птиците са един от най-добрите показатели за измерване на здравето на екосистемите и новите публикувани данни подчертават необходимостта от политически мерки за опазване на биоразнообразието в Европа.
 
У нас резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българското дружество за защита на птиците в рамките на инициативата „Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП)“, показват тревожни резултати за състоянието на птиците в страната. От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи през 2016 г. показа намаляване с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

ггф