Сърница в поход за самостоятелна община

Град Сърница в Родопите.

Сърница в поход за самостоятелна община

2014 г.

Жителите на град Сърница настояват да се отделят от административната шапка на Велинград и да придобият статут на самостоятелна община. Основната причина е голямата отдалеченост от общинския център и затрудненията, които следват от това при административното обслужване на гражданите, уточнява БНР. В Сърница и близките села живеят над 5200 души. Градът разполага с всички необходими административни, здравни и културни звена, за да води самостоятелен общински живот. Искането Сърница да се отдели в самостоятелна община е от 17 години. 
 
Главната улица в град Сърница. Снимка: Уикипедия
 
 
Град Сърница
 
Сърница е един от най-високите градове в България (1200 m). Намира се в Западните Родопи и е доста географски изолиран от другите градове на страната (20 km до Доспат и 48 km до Велинград). Населението му е около 5000 души като всички са българи мохамедани. Град Сърница е образуван от сливането на пет села през 1975 г.: Шабанлии, Крушата, Петелци, Бърдуче и Орлино. От 1950 г. до 1987 г. Сърница заедно със съседните села Медени поляни и Побит камък функционира като самостоятелна община. В близост до градчето е яз. "Доспат". Основният поминък на местните хора е горското стопанство и добиването на камъни за строителни материали. 
 
Сградата на  джамията в центъра на града. Снимка: Уикипедия
 
 
Как се създава нова община в България?
 
Общината се състои от едно или повече населени места, едно от които служи за неин административен център и определя наименованието й. Групирането на населените места в общини може да се извърши по искане на Министерски съвет или по искане на граждани, като в този случай трябва да са налице определени предвидени в закона условия: 
 
1) Население над 6000 души;
 
2) Подходящо населено място за административен център с максимална отдалеченост от отделните населени места, включени в общината, не повече от 40 км;
 
3) Наличие на доказана възможност за финансиране на разходите на новосъздадената община със собствени приходи, в размер не по-малко от половината от средния за общините бюджет за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет (ЗДБ).
 
По изключение, извън изброените условия, на Министерски съвет е предоставена възможността да образува нови общини, без да са налице някои от изброените 3 условия, но искането си Министерски съвет трябва да мотивира с наличието на важен държавен или обществен интерес за създаване на община извън определените условия.
 
Инициатива за създаване на нова община има на първо място Министерски съвет и на второ място – 25 % от населението.
 
Когато процедурата е инициирана от Министерски съвет, по искане на областният управител се провежда референдум в населените места, които ще бъдат включени в състава на новата община. Ако резултатът от референдума е положителен, областният управител внася доклад в Министерски съвет, който взема решение по доклада и ако то е положително, се изпраща за утвърждаване с указ на Президента на Републиката. Ако резултатът от референдума е отрицателен, процедурата се прекратява, а нова може да започне не по-рано от 2 години от провеждане на референдума. Ако Министерски съвет откаже с решение създаването на нова община, отказът му е обжалваем пред ВАС по реда на АПК.
 
Ако инициативата е от страна на избирателите, Общинският съвет взема решение по въпроса след изслушване становищата на кметовете на населените места, които ще бъдат включени в състава на новата община. Решението на Общинския съвет се изпраща на областния управител, който проверява законността на искането. Ако са спазени изискванията на закона, областният управител прави предложение до Общинския съвет да вземе решение за провеждане на референдум. Отказите, както на Общинския съвет, а също и законността на решенията на областния управител, подлежат на контрол за тяхната законност пред съответния регионален административен съд по реда на АПК. В останалата си част процедурата е същата, както при инициатива на Министерски съвет.
 
При всички процедури за образуване на нова община, отказът на Министерски съвет за създаването й подлежи на обжалване пред ВАС по реда на АПК.
 
 
Най-новата община в България
 
Най-новата община в България е община Сопот в област Пловдив, създадена на 5 септември 2003 г. с указ на тогавашния президент Георги Първанов. Град Сопот и с. Анево се отделят от община Карлово в самостоятелна община с население от близо 10 000 души. 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф