Рекордните 41 двойки царски орли гнездят в България

Три – толкова е бил броят на известните гнезда на застрашения в световен мащаб царски орел в България през 70-те години на миналия век. Днес те са вече рекордните 41!

Открити са нови шест двойки от световно застрашения вид, с което популацията му у нас нарасна от 35 на 41 двойки. Това е огромен природозащитен успех в опазването на царския орел от национално и международно значение и е резултат от дългогодишен и упорит труд на редица експерти и организации.

Автор: Светослав Спасов

Двигател на откритията на новите двойки царски орли през последните 20 години е експертът по опазването на хищните птици от БДЗП д-р Димитър Демерджиев: „Причината за положителната тенденция в популацията на царския орел у нас през последните години е пряк резултат от целенасочените и дългогодишни усилия от страна на БДЗП и други природозащитни организации, както и от партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 опасни за птиците електрически стълба в ключови местообитания на вида. Друга изключително успешна природозащитна дейност е поставянето на изкуствени гнезда, които привличат новосформираните двойки в подходящи и безопасни за орлите местообитания. Данните досега показват, че една трета от популацията на царския орел в страната заема именно изкуствени гнезда, като това са направили и две от новооткритите двойки. Охраната на гнездата минимизира риска от безпокойство и бракониерство по време на мътенето на яйцата и отглеждането на малките и също е ключов фактор за успеха на популацията.“

Първите проучвания на вида и дейностите по неговото опазване стартират още в средата на 70-те години на XX век и са инициирани от известния български орнитолог доц. д-р Цено Петров, но интензивните усилия и основната част от дейностите са съсредоточени през последните 10-15 години с реализирането на мащабни проекти на БДЗП по програма LIFE на ЕС в сътрудничество с други природозащитни организации, електроразпределителното дружество и местни фермери.

Данните от програмата на БДЗП за сателитно проследяване на млади царски орли доказаха, че  необезопасените стълбове от електроразпределителната мрежа са най-честата причина за смъртност при младите царски орли – 67% от тях загиват от токов удар.

Именно затова БДЗП от 2009 г. работи активно с Електроразпределение Юг, част от групата на EVN в България, за обезопасяването на най-опасните въздушни електропроводи и дори замяната им с подземни кабели в близост до гнездата на царските орли. Днес, само три години след завършване на работата по обезопасяването на 2935 електрически стълба, замяната на 42 км голи въздушни проводници с изолирани такива и замяната на 70 км опасни въздушни линии с 43 км подземен кабел, вече виждаме  трикратно увеличение в броя на гнездящите двойки в районите, където има най-много изолирани стълбове.

Източник: БДЗП

Принос за увеличаването на царските орли има и монтирането на изкуствени гнезда. От 2009 досега БДЗП монтира общо 76 изкуствени гнезда в подходящи за вида райони. В момента 11 от всички 41 двойки царски орли гнездят в изкуствени гнезда – 10 от тези гнезда са поставени от БДЗП, останалото едно е поставено от Зелени Балкани. Така общо 27% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда. Тези данни доказват, че това е една от най-ефективните мерки за опазване на царския орел, като тя е особено важна за младите и неопитни двойки, които пристъпват за пръв път към гнездене.

Загубата и деградацията на хранителните и гнездовите местообитания – друга основна заплаха за вида, много силно се забелязва в Сакар, където доскоро бе съсредоточена основната част от двойките царски орли у нас. От повече от пет години БДЗП работи в сътрудничество с фермери от Сакар и Западна Странджа за възстановяване и подобряване на пасищата, които са основното хранително местообитание за орлите. В тези две защитени зони за последните 10 години пасищата са намалели съответно с 20% и 24%. В рамките на проект на БДЗП бяха закупени и възстановени 6 871 дка пасища, а други 18 230 дка бяха наети от общини и частни лица за да се възстановят и поддържат в благоприятно за орлите състояние от местни фермери.

Въпреки увеличаването на царските орли в България, бъдещо им все още е несигурно.  Неустойчивите селскостопански практики, залагането на отровни примамки и наличието на опасни електропроводи в някои райони продължават да бъдат заплахи за вида, а това налага продължаване на съвместните усилия за опазването му.

Кратка ретроспекция на състоянието на популацията на царския орел през годините и на дейностите по неговото опазване в България:

70-те години на XX век – старт на съвременното проучване на вида от българските орнитолози доц д-р Цено Петров и доц. Таньо Мичев. Тогава са известни само 3 гнезда, разположени в планините Средна гора, Западни Родопи и Източна Стара планина.

90-те годни на XX век – популацията на царския орел е концентрирана в Сакар планина, където са известни 5 двойки, Средна гора  – 2 двойки и Дервентски възвишения – 1 двойка.

След 2000 година – старт на систематичните дейности на БДЗП и Зелени Балкани по мониторинг на популацията и природозащитните дейности като охрана на гнезда и подхранване на двойките.

2000 – 2009 г. – този период се характеризира с постепенно бавно увеличаване на популацията на вида у нас.

2010 – 2021 г. – изпълняват се мащабни проекти от БДЗП и Зелени Балкани, които включват иновативни дейности като обезопасяване на рисковите електрически стълбове, строеж на изкуствени гнезда, охрана на рискови гнезда, подхранване на двойките. Ръстът на популацията на царския орел се запазва и към 2021 г. достига рекордните 41 заети територии.

Източник: Българско дружество за защита на птиците

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Гледка от Бекови скали към язовир Въча

ггф