Разходка с изненади - 2017

Разходка с изненади - 2017

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
 
Индивидуалното състезание „Разходка с изненади” се проведе в неделя сутрин (23 април 2017 г., 7:45 – 10:00 ч.). Форматът на състезанието включи 40-минутна разходка в парк-остров „Свобода”. По време на разходката учениците бяха разделени в 8 групи. Всяка група чу една и съща беседа. След приключването на разходката учениците бяха отведени в сградата на ПГ „И. С. Аксаков”, където в рамките на 30 мин. държаха тест, посветен на географската информация, която са видели и чули по време на беседата. По време на обиколката те можеха да си водят записки, но нямаха право да използват мобилни устройства.
 
 
 
 
ТЕКСТ, ПРОЧЕТЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗХОДКАТА:
 
ПОЗИЦИЯ 1: Град Пазарждик (пешеходна улица)

Започваме по същество с нашата обиколка. Па̀зарджик е областен град в Южна България. Намира се на 37 km западно от Пловдив и на 112 km югоизточно от София. Лежи на двата бряга на река Марица в западната част на Горнотракийската низина и е вторият най-важен културен и административен център в Южния Централен регион. Населението на града е близо 70 000 души.

Първи постоянни жители на Пазарджик са група татари, администратори и охрана на пазара, изпратени от султан Баязид Втори през 15 век. Така е дошло първоначалното име на града – Татар Пазарджик. „Пазарджик“ е тюркско-персийска дума. Умалителната наставка „-джик“ показва, че градът е бил малък пазар. По-късно става важна станция на главния път през Балканския полуостров – Виа Милитарис, от Белград през прохода Траянови врата за Цариград. Тази станция в турско време се свързва с Босненския или Адриатическия път, който идва откъм запад, през Северна Македония – Кюстендил – Самоков – Моминоклисурския проход. От Пазарджик започва и водният път по Марица. Така градът се оформя като важен кръстопът в най-западната част на Горнотракийската низина.

След татарите-стражи в Пазарджик се увеличава турското население, което постепенно ги асимилира. По-късно идват още юруци и други тюркски племена. Първите тюркски поселници, юруците, са преди всичко животновъди. Животновъдството дава обилен суров материал на кожухарството и кожарството. От втората половина на 17 век, когато започва упадъкът на османското могъщество, броят на турското население намалява. Много османци са избити във войните с европейските им неприятели, други стават жертва на болести като чумата и холерата.

От средата на 16 век в града започват да се заселват и българи-християни от околните села, които преди това посещавали града само за пазар. През втората половина на 16 век, когато в Пазарджик трайно се настанява българското население, градът се развива в западна посока, около мястото, където е църквата „Свето Успение Богородично“. Оттук се създава първата българска махала – Вароша.

ПОЗИЦИЯ 2: - При входа на острова (канал-ръкав)

„Край Татар Пазарджик конни бригади пасат в гъста горица сред реката. Преходник нема и прецапват през водата, но мънинките затъват в песъка до колене. Каваците премеждуват виждането. Влагата е грамадна и комарите са навсякъде, покрай водата връбниците са надвиснали. Баязид Осман преди триста и шейсе лета открил туй место и турил устоите на Татар Пазарджик. Инак го знаели траките, барем да са оставили нишан. Сега человеците ряжат каваци, па пращат и на стада добитък на препасва трявата. От заран до заник армия от коньове изнася дъсчени трупи за струване на шлепове по реката.“  Това е откъс от „Цариградски вестник“, публикуван през 1851 г., който описва природните условия около бреговете на р. Марица, където сега се намира паркът-остров „Свобода”.

Самият остров е с алувиален произход  и един от множеството подобни острови по течението на р. Марица. Обикновено те са обрасли с върби и тополи. В продължение на милиони години р. Марица и нейните притоци, вливащи се край Пазарждик, (Чепинска река, Тополница и Луда Яна) са носили наноси от Рила, Средна гора и Родопити, с които са образували и голямата алувиална низина. Близките земи край речното течение се наричат речни тераси и те са най-големият резервоар на грунтови води. В района на града има също така и минерални води при с. Варвара и карстови води при с. Три водици.

ПОЗИЦИЯ 3: Паметник

Сред видовете, които кои растат в островния парк са множество видове дървета, характерни за различни части на света чинар, кедър и конски кестен от Средиземноморието, липа, бряст и клен от умерените ширини на Европа; секвоя от Северна Америка, гинко билоба от Източна Азия и др.

От изброените видове някои се срещат и естествено по българските земи – например по Северните склонове на Родопите и в долините на Струма и притоците й се срещат чинар, а пък конският кестен вирее в поддържания резерват „Дервиша” в Източния Предбалкан. През последните години пък се залесяват части от Сакар планина и Сърнена Средна гора с атласки кедър.

 

ПОЗИЦИЯ 4: - Динозаври

През последните години голяма атракция в парка са изработените модели на динозаври. Има фигури на бронтозавър, стегозавър, трицератопс, тиранозавър и т.н. Бронтозавърът е известен още и с името апатозавър. В действителност в района на града не са намирани останки от динозаври, но на територията на област Пазарджик е разкрито най-голямото находище на вкаменелости от времето на плиоцена, включително и останки от мастодонт.

ПОЗИЦИЯ 5: - р. Марица

Река Марица, наричана на гръцки език Еврос, а на турски – Мерич, е една от най-дългите реки в България и на Балканския полустров. Река Марица води началото си от двете Маричини езера, разположени в дълбок циркус на 2 378 m н.в., между върховете Манчо (2 771 m, на югоизток), Маришки чал (2 765 m, на юг) и Близнаците (2 779 m, на запад) в Рила. Водосборният й басейн е 53 000 km2, като 34 000 са българска територия. Цялата й дължина е 472 km. Най-големият и приток е р. Тунджа, вторият е р. Ергене, а третият – р. Арда.

Националният институт по метеорология и хидрология в България поддържа 21 автоматични хидроложки станции във водосборния басейн на реката, като 7 от тях са по течението на Марица (при Радуил, Белово, Пазарджик, Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград). След Дунав река Марица е най-пълноводната българска река. Средният годишен отток при станция Свиленград е 110 m3/s, като максималният отток е през месеците март и април, а минималният – август.

Въпреки, че цялото корито на реката в България и по-нататък в гръцка и турска територия е коригирано с водозащитни диги (изключение правят участъците преди и след град Симеоновград, където реката образува два къси пролома), много често Марица причинява големи наводнения, като излиза от коритото си. Най-скорощни са наводненията през февруари-март и август 2005 г. и март и май 2006 г., когато на българска територия бяха разрушени няколко моста по течението ѝ.

ПОЗИЦИЯ 6: Зоопарк

Част от парковия комплекс е и градският зоопарк. Тук живеят няколко вида бозайници като тигри, лами, чакали, лисици, сърни, маймуни мармозетка, лемури и др. От птици се срещат мишелови, гълъби, златни, среберъни и колхидски фазани и др.

ПОЗИЦИЯ 7:  Розариум

Розариумът е едно от емблематичните места за парка, с площ от близо 300 дка. Тук е любимо място за отдих и срещи за гражданите на Пазарждик през топлите месеци от годината. В противоположния край на парка остава паметникът на основоположника на туристическото движение в България Алеко Константинов. Трудно можем да разкажем за толкова кратко време множеството интересни неща около града, като например, че градът е дал името на нос Пазарджик на остров Сноу от Южни Шетландски острови и че градът е побратим с градове като руския град Ставропол, беларуския град Борисов, гръцкият Драма, унгарския Татабаня, американския Уест Бенд и др. Но в бъдеще вие може да прочете още много интересни неща сами.

ПОЗИЦИЯ 8:  Монумент на планета Земя

Нашата обиколка завършва при планетата Земя. Тук в приказния кът парка се намира и умаленият модел на нашата планета. Ето как реалната площ от 510 млн. km2 е пресъздадена в градския парк и най-малките му посетители лесно могат да учат видят разположението на континентите и океаните. Надяваме се, че научихте доста за острова, за града, за р. Марица и за Горнотракийската низина.

 „Това беше нашата разходка из парк-остров „Свобода”! Моля последвайте ме/ни, защото сега отиваме в сградата на Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков”, където идва времето за изненадите, които ще са под формата на тест.”

ТЕСТ:

 1. Коя е най-пълноводната българска река след р. Дунав?
 1. Какво е фамилното име на човека, чието име носи гимназията, където в момента се провежда тестът?
 1. Колко милиона квадратни километра е площта на планетата Земя?
 1. С кой гръцки град е побратимен Пазарджик?
 1. С кой беларуски град е побратимен Пазарджик?
 1. С кой руски град е побратимен Пазарджик?
 1. Част от коя островна група е остров Сноу, където се намира нос Пазарджик?
 1. Кой е основоположникът на българското туристическо движение?
 1. Колко декара е площта на парка?
 1. Кой вид фазан не се среща в зоопарка на Пазарджик?

А) колхидски фазан

Б) сребърен фазан

В) средиземноморски фазан

Г) златен фазан

 1. Кой хищник, характерен за животинския свят на Азия, се среща в зоопарка на Пазарджик?
 1. Кое животно, характерно за животинския свят на Мадагаскар, се среща в зоопарка на Пазарджик?
 1. Кое твърдение е грешно?

А) Град Харманли е на р. Марица

Б) Средният годишен отток при Свиленград е 110 m3/s.

В) През 2005 и 2006 г. р. Марица причинява големи наводнения.

Г) В района на Свиленград има 4 къси пролома.

 1. През кой месец е минималният отток на р. Марица?
 1. Най-големият приток на р. Марица е Тунджа, а кои са вторият и третият?
 1. Колко километра е цялата дължина на р. Марица?
 1. Кой връх не е разположен около Маричините езера?

А) Манчов връх

Б) Иречек

В) Маришки чал

Г) Близнаците

 1. В каква форма на релефа са разположени Маричините езера?
 1. Какво е гръцкото име на р. Марица?
 1. Останки от какво животно са открити при голямото плиоценско находище на вкаменелости в Пазарджишка област?
 1. С какво друго име е известен още бронтозавърът?
 1. С какъв дървесен вид се залесяват част от Сакар планина и Средногорието през последните години?

А) атласки кедър

Б) източен бук

В) алпийска бреза

Г) ливански бряст

 1. Коя двойка дърво – регион на света не е вярна?

А) конски кестен – Средиземноморие

Б) гинко билоба – Източна Азия

В) секвоя – Северна Америка

Г) клен – Южна Америка

 1. Какъв вид подземни води извират в района на с. Варвара?
 1. Какъв вид подземни води извират в района на с. Три водици?
 1. С какъв произход е островът, където се намира паркът?

А) Делувиален          Б) Алувиален            В) Блатен       Г) Езерен

 1. Какъв вид подземни води се акумулират в речните тераси на реките в Горнотракийскита низина?
 1. Избройте три големи притока на р. Марица, които се вливат в нея в района на град Пазарджик?
 1. Коя планина е разположена на юг от Пазарджик?
 2. Как се казва самият парк-остров?
 1. Откъс от кой български вестник, излизал през 19 век, ви бе прочетен на втората позиция по време на разходката?
 1. Как се нарича първата българска махала в град Пазарджик, създадена през втората половина на 16 век?
 1. Кои две болести са причина за намаляване на населението през втората половина на 17 век?
 1. Как се наричат първите тюркски преселници в Пазарджик, които са животновъди?
 1. „Босненският път”, който идва от запад откъм Моминоклисурския пролом и Самоков е известен още като . . . път.
 1. Как се нарича военният път, свързващ Виена с Цариград през прохода Траянови врата?
 1. По времето на кой османски султан става заселването с татари и основаването на града?
 1. Приблизително колко души е населението на град Пазарджик?
 1. На колко километра югоизточно от София се намира град Пазарджик?

А) 92 km

Б) 102 km

В) 112 km

Г) 122 km

 1. На колко позиции спряха гидовете, за да ви предоставят информация, по време на образователния тур?

ПОБЕДИТЕЛИ:
 
до 7. клас
 
1. Александра Братанова, гр. Варна – 168 т.
 
2. Никола Димитров, гр. Пловдив – 160 т. 
 
3. Мартина Василева, гр. Варна – 157 т. 
 
до 12. клас
 
1. Стефан Иванов, гр. Бургас – 200 т.
 
2. Велизар Бъчваров, гр. Пловдив – 189 т.

2. Ивелин Цонев, гр. Варна  – 189 т.

3. Стелена Ангелова, гр. София  – 184 т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Поглед към най-високият връх на Тасос - Ипасрио

ггф