Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие

Уводът на монографичния труд съсредоточава вниманието върху актуалността и значимостта на пространствените модели в съвременните условия на глобализация и регионализация, върху теоретико-приложните аспекти в динамиката на социално-икономическо развитие и чуждестранни капитали, които се изместват все повече от макронивото към регионалните и локалните образования, обусловено от нарастващите икономически и социални диспропорции между териториалните единици от различен ранг.
 
В отделните глави на монографията са разгледани: пространствени аспекти на теоретичната рамка на социално-икономическото развитие и преките чуждестранни инвестиции; пространствени социално-икономически модели на ниво ЕС – концептуални акценти и авторски Индекс за комплексна оценка на социално-икономически потенциал и Индекс на развитие и благополучие; инвестиционни модели на европейско равнище – глобални тенденции и вътрешноконтинентална териториална специфика; пространствени социално-икономически модели в България – модели на ниво област според авторски Индекс за комплексна оценка на регионалното развитие; пространствени инвестиционни модели в България – типологизация на административните области според авторски Индекс за инвестиционен потенциал, областни модели според териториалната структура на ПЧИ, според географското положение и пространствени сценарии според локализационното поведение на външните инвеститори и териториалните ефекти от него; процесите на социално-икономическо развитие и инвестиране в контекста на регионалната политика и пространствено развитие.
 
 
Типологизацията на териториалните единици и конструираните пространствени модели създават не само ясна представа за териториалната организация на обществото, но и за необходимостта от диференцирани регионални и местни политики.
 
Заключението дава в синтез основните изводи и идеи на авторите за приложените фокуси на пространствените модели на конвергенция, социално-икономическо развитие и чуждестранно инвестиране в конструирането на последователна, креативна и активна политика за преодоляване на многопластовите неравенства в територии от различен ранг.  
 
Монографията можете да закупите в книжарницата на издателство Сиела“ в сградата на Ректората на СУ Св. Климент Охридски“ и лично от автора
 
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф