Природно-обществени райони/региони – теоретични фокуси и географски идентичности в България

Уводът на монографичния труд на Калина Милкова съсредоточава вниманието върху актуалността и значимостта на регионалната проблематика в обществената география. В него се представят някои резултати от проведени анкети със студенти от ГГФ на СУ и изводи от процеса на преподаване на дисциплината СИГБ – едни от мотивите на автора за интерпретация на понятията район, регион, на районирането като метод и цел на географското изследване и на природно-обществените региони в България като квинтесенция на регионалната география.
 
 
Първата част на монографията – Теоретични аспекти на природно-общественото райониране, прави обзор на терминологията в различни регионални научни школи, разкрива същността на районирането в дискурса на системната и културно-ландшафтна парадигма, както и еволюцията на идеите за икономическо райониране в България. Втората част на монографията – Географски региони в България – идентичности на териториитеу инвестиционни и локализационни модели и културни ландшафти, е поставена на материалния и духовния потенциал на всяка природно-обществена териториална единица, на пространствената идентичност на демографските, селищните, стопанските, инвестиционните локализационни процеси и културно-ландшафтно многообразие. Тя поставя във фокуса осмисляне на силно изразените различия и неравенства в нациолналното пространство на България и потребността от нови креативни идеи и подходи при интерпретацията на районната тематика в българската обществена география.
 
Заключението – дава в синтез основите изводи и идеи на автора и за теоретико-приложно обогатяване на Регионалната география на България с изследвания от тематичния кръг на идентичността на региона, териториалната идентичност и пространствените образи.
 
Монографията можете да закупите в книжарницата на издателство „Сиела“ в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ и лично от автора
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Пред храма "Кандария Махадева" в Индия

ггф