Прием в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2022-2023 г.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

За повече информация, свързана с образователни процес и същността на обучението, може да се обърнете към доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърската програма, бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 261-А, тел.: 02 9308 449, е-mailbilliana@gea.uni-sofia.bg

Учебни планове и допълнителна информация

Учебен план - редовно обучение 
Учебен план - задочно обучение

Обща информация и актуалност. Магистърската програма има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени теоретични знания, практически умения и компетенции в областите на ландшафтната екология, анализа и оценката на природния капитал, екогеохимията, мониторинга и управлението на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, оценките на околната среда и екологичните експертизи, антропогенните промени в ландшафтната сфера, ландшафтното планиране и управление.

Успешно завършилите обучението придобиват професионална компетентност да: идентифицират, картографират, анализират и оценяват различни категории ландшафти и/или природно - антропогенни териториални комплекси; идентифицират, анализират и оценяват съвременните екосистемни/ландшафтни услуги на територията; разработват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегически екологични оценки и/или оценки за съвместимост по отношение на защитени територии от екологичната мрежа „НАТУРА 2000”; участват в и/или ръководят екипи при разработване на планове за управление на защитени територии и обекти; участват в създаването и/или оценяването на различни категории стратегически документи във връзка с планирането и управлението на територията в областта на ландшафтната екология и околната среда; идентифицират, анализират и оценяват проблеми във връзка със замърсяване на отделните компоненти на ландшафтите и околната среда като цяло.

*Специалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): География, Туризъм, Регионално развитие и политика, Геология, География и биология, История и география, Екология и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по биология и география, специалности от направления Науки за земята и Аграрни науки.

Прием:

 • Държавна поръчка: приемът се извършва с конкурсен изпит под формата на събеседване по теми, включени в приложената програма.

Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

Продължителност и организация на обучението.

 • Редовно обучение – продължителност 2 семестъра;
 • Задочно обучение – продължителност 2 семестъра.

Обучението протича в 2 семестъра, в които са включени задължителни (първи семестър) и избираеми дисциплини на модулен принцип (втори семестър). Блокът от задължителни дисциплини представлява надеждна основа за професионалната реализация в областите на ландшафтната екология, природния капитал и управлението на околната среда. Той дава задълбочени знания и умения по отношение на: ландшафтното картиране и картографиране, природния капитал, геофизиката и геохимията на ландшафтите, геоекологичния мониторинг, приложното ландшафтознание, оценките на околната среда и екологичните експертизи. Профилиращото обучение е структурирано в три модула: Антропогенно ландшафтознание, Екогеохимия и Природен капитал.

Образователно-квалификационната степен магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Професионална реализация. Магистрите по програма „Ландшафтна екология и природен капитал” намират своята професионална реализация в: структурите на държавната администрация на национално и регионално ниво като експерти в областта на околната среда и ландшафтно-екологичното планиране; в правителствени и неправителствени организации, свързани с екологичната политика и защитените територии, консултантски и проучвателни фирми в областта на оценката на риска от замърсяване и мониторинга на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, бонитацията на почвената покривка, хабитатното разнообразие на територията, биоразнообразието.

Магистрите от настоящата програма се реализират много успешно като специалисти в различни научни организации и висши учебни заведения в областта на ландшафтната екология, опазването на околната среда, дистанционните методи на изследване на природните ресурси, биоразнообразието. Магистърската програма е много добра основа за постъпване в образователната и научна степен „доктор” в посочените области.

Програма 
за прием в магистърска програма по Ландшафтна екология и природен капитал

1. Ландшафтна екология, География на почвите и Обща биогеография – обект и предмет на изследване, връзки с други науки.

2. Ландшафтна сфера – същност и основни закономерности.

3. Структура, динамика и развитие на ландшафтите.

4. Ландшафтна класификация и регионализация.

5. Използване и опазване на ландшафтите;

6. География на почвите в България

7. Биогеография на България

8. Ландшафтна география на България

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС “МАГИСТЪР” ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

График на прием на документи, изпити, класиране и записване за редовно и задочно обучение

 1. Държавна поръчка

  Прием на документи – от 01.08.2022 г. до 19.09.2022 г.
  Изпит – 20.09.2022 г. (вторник) от 10.00 ч. по специалности и програми, аудиториите са посочени по-долу
  Издаване на заповед за записване – до 27.09.2022 г.
  Записване – 28, 29 и 30.09.2022 г.
  Подаване на документи за второ класиране – до 04.10.2022 г.
  Издаване на заповед за записване след второ класиране – до 11.10.2022 г.
  Записване след второ класиране – 12, 13 и 14.10.2022 г.

 2. Платено обучение
  Прием на документи – от 01.08.2022 г. до 28.09.2022 г.
  Издаване на заповед за записване – до 11.10.2022 г.
  Записване – 12, 13 и 14.10.2022 г.

 

Кандидатстване

Кандидатстването за придобиването на ОКС "магистър" в програмите, предлагани от ГГФ се извършва онлайн, чрез електронната система

"Кандидатмагистърска кампания 2022 - Геолого-географски факултет",

на адрес: https://gea.kmk.uni-sofia.bg

Достъпът до системата изисква задължителна регистрация на всички кандидат-магистри чрез истински лични данни и валидна електронна поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронни копия на изискуемите документи в .jpeg, .jpg, .png или .pdf формат.

Служители от факултета проверяват качените документи на кандидат-магистрите. Ако има липсващи, непълни или неотговарящи на изискванията документи, те изпращат чрез системата мейл до кандидата да отстрани забележките.

Кандидатите имат възможност да влязат отново в системата и да качат исканите документи. Ако кандидатът е осъществил успешно он-лайн плащане на таксата, системата автоматично генерира входящ номер.

Ако документите са наред и кандидатът отговаря на изискванията за избраните магистърски програми, служителите одобряват документите на кандидата. Кандидат-магистрите могат да видят в профила си дали документите им са одобрени.

Заплащането на таксата (30 лева за всеки изпит) се извършва само по указания в системата начин. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца.
Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

 • Онлайн, чрез ePay.bg
 • На всяка каса на EasyPay, с код за плащане
 • На каса в Паричен салон на университета
 •  По банков път на сметката на университета:

  БНБ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  Получател: СУ “Свети Климент Охридски”
  Вносител: Трите имена
  Основание за плащане: КМК2022-ГГФ
  Още пояснения: ЕГН (на кандидата), Трите имена (на кандидата, ако превода е от друго лице)

 

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

До класиране се допускат само кандидат-магистри, които имат входящ номер и одобрени документи!

(съгласно Ръководство на потребителя към електронно подаване на документи за участие в кандидат-магистърската кампания на СУ „Св. Климент Охридски” за учебната 2022/2023 г.)

Кандидати, които вече имат завършена една магистратура по държавна поръчка, могат да кандидатстват само за платена форма на обучение.

Тези, които кандидатстват освен за държавна поръчка, също и за платена форма на обучение, трябва да го посочат при подаването на документите, тъй като системата няма да допусне повторна регистрация.

 • Документи за кандидатстване
  •  Молба до Ректора по образец (при електронно подаване на документите се генерира автоматично от системата и не се прилага)
  •  Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
   В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал; за кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета
  • Квитанция за платена такса за участие в конкурс за всеки изпит (прилага се само когато плащането не е извършено онлайн, чрез ePay.bg)

 

При възникнали въпроси във връзка с магистърския прием, моля пишете на имейл kmk@gea.uni-sofia.bg или се обръщайте за информация към: каб. 261А. Николай Николов, имейл: n.nikolov@gea.uni-sofia.bg, тел. 02 9308 449

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към най-високият връх на Тасос - Ипасрио

ггф