Прием в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2019-2020 г.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

За повече информация, свързана със сроковете и начина на кандидатстване, може да се обърнете към доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърската програма:

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 261-А
тел.: 02 9308 449
е-mailbilliana@gea.uni-sofia.bg

Учебни планове и допълнителна информация

Учебен план - редовно обучение 
Учебен план - задочно обучение

Обща информация и актуалност. Магистърската програма има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени теоретични знания, практически умения и компетенции в областите на ландшафтната екология, анализа и оценката на природния капитал, екогеохимията, мониторинга и управлението на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, оценките на околната среда и екологичните експертизи, антропогенните промени в ландшафтната сфера, ландшафтното планиране и управление.

Успешно завършилите обучението придобиват професионална компетентност да: идентифицират, картографират, анализират и оценяват различни категории ландшафти и/или природно - антропогенни териториални комплекси; идентифицират, анализират и оценяват съвременните екосистемни/ландшафтни услуги на територията; разработват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегически екологични оценки и/или оценки за съвместимост по отношение на защитени територии от екологичната мрежа „НАТУРА 2000”; участват в и/или ръководят екипи при разработване на планове за управление на защитени територии и обекти; участват в създаването и/или оценяването на различни категории стратегически документи във връзка с планирането и управлението на територията в областта на ландшафтната екология и околната среда; идентифицират, анализират и оценяват проблеми във връзка със замърсяване на отделните компоненти на ландшафтите и околната среда като цяло.

*Специалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): География, Туризъм, Регионално развитие и политика, Геология, География и биология, История и география, Екология и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по биология и география, специалности от направления Науки за земята и Аграрни науки.

Прием:

  • Държавна поръчка: приемът се извършва с конкурсен изпит под формата на събеседване по теми, включени в приложената програма.

Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

Продължителност и организация на обучението.

  • Редовно обучение – продължителност 2 семестъра;
  • Задочно обучение – продължителност 2 семестъра.

Обучението протича в 2 семестъра, в които са включени задължителни (първи семестър) и избираеми дисциплини на модулен принцип (втори семестър). Блокът от задължителни дисциплини представлява надеждна основа за професионалната реализация в областите на ландшафтната екология, природния капитал и управлението на околната среда. Той дава задълбочени знания и умения по отношение на: ландшафтното картиране и картографиране, природния капитал, геофизиката и геохимията на ландшафтите, геоекологичния мониторинг, приложното ландшафтознание, оценките на околната среда и екологичните експертизи. Профилиращото обучение е структурирано в три модула: Антропогенно ландшафтознание, Екогеохимия и Природен капитал.

Образователно-квалификационната степен магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Професионална реализация. Магистрите по програма „Ландшафтна екология и природен капитал” намират своята професионална реализация в: структурите на държавната администрация на национално и регионално ниво като експерти в областта на околната среда и ландшафтно-екологичното планиране; в правителствени и неправителствени организации, свързани с екологичната политика и защитените територии, консултантски и проучвателни фирми в областта на оценката на риска от замърсяване и мониторинга на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, бонитацията на почвената покривка, хабитатното разнообразие на територията, биоразнообразието.

Магистрите от настоящата програма се реализират много успешно като специалисти в различни научни организации и висши учебни заведения в областта на ландшафтната екология, опазването на околната среда, дистанционните методи на изследване на природните ресурси, биоразнообразието. Магистърската програма е много добра основа за постъпване в образователната и научна степен „доктор” в посочените области.

Програма 
за прием в магистърска програма по Ландшафтна екология и природен капитал

1. Ландшафтна екология, География на почвите и Обща биогеография – обект и предмет на изследване, връзки с други науки.

2. Ландшафтна сфера – същност и основни закономерности.

3. Структура, динамика и развитие на ландшафтите.

4. Ландшафтна класификация и регионализация.

5. Използване и опазване на ландшафтите;

6. География на почвите в България

7. Биогеография на България

8. Ландшафтна география на България

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Необикновена шахта в Бремен, през процепа на която могат да се пускат монети (дарение). Ако монетата е достатъчно голяма, започва да пее петел, ако ли не – магаре