Подписка в подкрепа на училищната география

Адрес на подписката: grajdanskapeticia.com

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми дами и господа ръководители на дирекции и експерти в МОН,
Това е поредният настойчив призив към Вас от страна на географите в България. С него отново настояваме за реалистична оценка и анализ на създалата се след 2015 г. неблагоприятна ситуация, водеща до ниска ефективност при усвояването на географски знания и умения в началното, основното и средното образование на българското училище. Ситуация, която в много отношения рефлектира негативно и върху възможностите за подготовка на специалисти в редица области на висшето образование.
Конкретен повод да изразим отново позицията на географската общност са публикуваните на 1 юли 2020 г. три проекта за изменение на наредби №4, №5 и №7. В рамките на предвидения за обществено обсъждане срок (до 31 юли 2020 г.) в дискусията взеха участие стотици учители, всички професионални звена, както и членове на двете най-големи неправителствени организации на географите в България. Към повереното Ви Министерство бяха изпратени десетки писма с конкретни предложения за крайно необходими изменения, свързани с обсъжданите наредби.
Позволяваме си да ги обобщим, без да навлизаме в детайлите на всяко от отделните писма:

●ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ПРЕДЛАГАМЕ:
–да се промени наименованието на предмета Човекът и обществото в 3 и 4 клас, като се замести с Родинознание, защото на практика в него се изучават почти изцяло само история и география на България;
–да се увеличат часовете по География и икономика в 5 клас от 1,5 на 2 часа седмично. Според нас оптималното решаване на проблемите, свързани с необходимостта от балансиране на съотношенията между хорариум и учебна натовареност, изисква и допълнителна дискусия (извън обсъжданите наредби). В нея могат комплексно да се разгледат възможностите за тематични преструктурирания на учебния материал с цел по-равномерното му разпределение между 5, 6, 7, 8, 9 и 10 клас. Един от посочените в писмата ни примери за това е преместването на темите, свързани с Антарктида от 5 към 6 клас. Друг пример е възможността за облекчаващо преместване на понятия и очаквани резултати от 5 в 8 или 9 клас (географски координати, числен мащаб, релефообразуващи процеси, климатограми, соленост, пазарно стопанство и много други). Според нас въпросът за значителното терминологично разтоварване в учебната програма по География и икономика в 5 клас играе ключова роля за съотношението на хорариумите, предвидени в Учебния план.
–изключително неблагоприятно е и съотношението между хорариум (1 час седмично) и очаквани резултати по География и икономика в 8 и 9 клас. Надяваме се да предложите конкретни мерки в търсенето разумно решение и по този проблем.

●ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРЕДБА №5 ПРЕДЛАГАМЕ:
–в Приложение №27 да се предвиди текст, който да гарантира доминиране на задачите, свързани с география на България.

●ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ПРЕДЛАГАМЕ:
–в приложение №22 (т. V. Формат на изпита) да се предвиди текст, който да гарантира поне една задача, свързана с изработване или анализ на карта/картосхема.

●ПО ОТНОШЕНИЕ КАКТО НА НАРЕДБА №5, ТАКА И НА НАРЕДБА №7 ПРЕДЛАГАМЕ:
–форматът на матурите да е нормативно гарантиран с минимум 40-50 % дял на задачите със структуриран отговор.

Вярваме, че ще се вслушате в мнението на географската общност и ще подкрепите предложените от нас изменения!
Декларираме готовност за участие в дългочакван от нас диалог и съвместно намиране на пътища при решаване на посочените проблеми.

С уважение!

Доц. д-р Климент Найденов
председател на Българско географско дружество
naidenov@gea.uni-sofia.bg, 0888 20 35 40

Проф. д-р Марин Русев
председател на Асоциация на професионалните географи и регионалисти
apgrrusev@gmail.com, 0888 24 79 42

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф