Отличаването на проф. Ангел Велчев със званието Почетен член на БГД и представянето на монографията „Ландшафти, околна среда и природен капитал“

Две географски събития се случиха на 28 май 2024 г. в Софийския университет. Българското географско дружество отличи проф. Ангел Велчев със званието Почетен член.

Проф. Ангел Велчев е роден на 17 февруари 1935 г. в гр. Земен, Пернишка област. Завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специализация Геоморфология, картография и геология. От 1972 г. работи в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ към ГГФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Наред с преподавателската си дейност той участва активно в изграждането на учебно-научна база на Университета в гр. Земен. Тя и до днес продължава да се използва за провеждане на учебни практики по Физическа география и за провеждане на производствени стажове на студенти по специалностите „География”, „Геология”, „Биология” и други специалности от различни висши училища в страната.

Проф. Велчев бе приветстван от декана проф. дн Климент Найденов, председателя на БГД, доц. д-р Стелиян Димитров, и ръководителя на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ доц. д-р Биляна Борисова.

Представена бе и монографията „Ландшафти, околна среда и природен капитал“, издадена в чест на 50-годишнината на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“.

Книгата разкрива научните търсения и постижения на преподавателите от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ (ЛЕОПС). В нея са работили много видни учени в об­ластта на природната география, ландшафтознанието, геохимията и геофизиката на ландшафтите, биогеографията и географията на почвите, ландшафтната екология, природния капитал, екосистемните услуги. Статиите в настоящата монография засягат въпросите за изследванията и опаз­ването на ландшафтите и околната среда, значението на природните комплексни териториални единици при картографиране и оценяване на екосистемните услуги и екосистемните сметки, развитието на биогеографията, дистанционното изследване на растителната покривка, особеностите на почвообразувателния процес и почвите в карстови територии.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф