Нови четири защитени зони от „Натура 2000“

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповеди за обявяване на още четири защитени зони от мрежата „Натура 2000“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това са BG0000503 „Река Лом“, BG0000525 „Тимок“, BG0000614 „Река Огоста“ и BG0000631 „Ново село“.

Защитена зона „Река Лом“ е с площ от 17 227,142 дка и е разположена в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Ружинци, с. Тополовец, община Ружинци, област Видин, с. Василовци, с. Дондуково, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара, община Брусарци, област Монтана, с. Замфир, гр. Лом, с. Сталийска махала, с. Трайково, община Лом, област  Монтана, с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана.

Защитена зона „Тимок“ е с площ от 4 576,517 дка и е разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин, с. Ново село, община Ново село, област Видин.

Защитена зона „Река Огоста“ е с площ от 13 914,271 дка и е разположена в землищата на с. Бутан, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с. Войводово, гр. Мизия, с. Сараево, с. Софрониево, община Мизия, област Враца, гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца.

Защитена зона „Ново село“ е с площ от 8 140,117 дка и е разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин, с. Връв, община Брегово, област Видин.

Защитените зони са обявени за опазване и поддържане на типовете природни местообитания, видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион. В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности.

Предстои четирите заповеди да бъдат обнародвани в Държавен вестник, след което ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ https://natura2000.egov.bg/

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф