In memoriam: Напусна ни проф. Здравко Борисов Гаврилов

Проф. Здравко Гаврилов е роден на 28 август 1925 г. в с. Мокреш, област Монтана. Завършва мъжката гимназия в гр. Лом и след няколко години работа в родния край през 1948 г. се записва за студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Упоритият му труд е възнаграден със завършване с отличие на специалност „География” през 1952 г. На следващата година постъпва като асистент в катедра „Обща стопанска география” и в нея попада в атмосферата на прекрасните учени и педагози проф. А. Бешков и проф. Л. Динев. През 1962 г. получава научната степен кандидат на географските науки, а през 1966 г. е избран за доцент. От 1975 г. в продължение на 15 години е ръководител на създадената две години по-рано катедра „География на населението и селищата”.
 
 
Научно-изследователската дейност на проф. Здравко Борисов протича в две основни области на географското познание – география на селското стопанство, конкретно в география на земеделието, и география на селското население на България. Първите стъпки в науката са свързани с интереса му към географията на селското стопанство и в тази област е темата на кандидатската му дисертация. Следват ценни и оригинални изследвания на оризопроизводството в България, оранжерийното зеленчукопроизводство и поредица публикации за микрорайоните в Благоевградско, за разкриването на които той има определена заслуга.
 
 
Приносите на проф. Здравко Гаврилов в география на населението, а по-късно в география на селското население са резултат от широтата на въпросите, които интерпретира и на старателната и задълбочена реализация на оригиналните идеи. Неговото научно творчество обхваща всички основни характеристики на населението – от анализа на демографските показатели до трудовите ресурси и заетостта и ежедневните трудови пътувания. Трудът му „Естествен прираст и миграции на селското население в България, географски особености и тенденции” представлява до голяма степен обобщение на редица прецизно направени регионални изследвания. Трудовете на проф. Гаврилов са задълбочени анализи и са намерили своето достойно място в географската литература.
 
 
Наред с научната си работа проф. Здравко Гаврилов се проявява и като добър популяризатор на географската наука. Написал е книгите „В поречието на Струма”, „С поглед към полюсите” и много статии по различни теми в сп. „География”.
 
 
През годините проф. Гаврилов чете различни лекционни курсове – „История на географията и географските открития”, „Основи на икономическата география”, „География на населението и селищата на България”, а също и курса „Методи на икономогеографското изследване на селищата”.
 
 
Участвал е в научни и педагогически съвети и комисии, а също и в административната дейност на Софийския университет като заместник – декан на Геолого-географския факултет.
 
 
В спомените на своите приятели и колеги проф. Здравко Гаврилов завинаги ще остане със своята безкрайна доброта, ерудиция, трудолюбие и човечност.
 
 
Поклон пред светлата му памет!
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Плажът и залива Магенс на о-в Сейнт Томас са сред най-красивите в света, според класация на NG, Американски Виржински острови

ггф